Pressmeddelanden 2017

Nu kan man ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd via en e-tjänst

Miljöministeriet och regionförvaltningsverken informerar

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter. Pilotområden för tillståndstjänsten för miljöärenden är torvutvinning, djurstallar och vattenhushållningsprojekt som utförs under vattendrag. För dessa verksamhetsområden finns det skräddarsydda ansökningar och sektorspecifika anvisningar. I fråga om andra verksamhetsområden än de som nämns ovan kan man tills vidare använda allmänna ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för vattenhushållningsärenden.

Tjänsten kommer att utvecklas ytterligare i takt med att man tillför sektorspecifika skräddarsydda funktioner. Målet är att tillståndstjänsten för miljöärenden ska bli så täckande att alla vattenhushållnings- och miljötillstånd som hör till de statliga myndigheternas behörighet ska kunna sökas via tjänsten med en sektorspecifik blankett och tillhörande anvisningar. Ett mål är också att slutföra digitaliseringen av handläggningen av tillstånd.

Miljöministeriet och regionförvaltningsverken svarar för tillståndstjänsterna för miljöärenden.

Tillståndstjänsten för miljöärenden finns på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

En länk till tjänsten finns också på följande webbplatser:

Andra tillgängliga webbtjänster för tillståndsärenden är Lupatietopalvelu, där man dygnet runt kan bekanta sig med meddelade beslut och offentliga ansökningshandlingar som för tillfället är i samrådsskedet, samt en e-tjänst för lämnande av utlåtanden, anmärkningar och åsikter.

Tjänsten Lupatietopalvelu finns på adressen https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/

Mer information

Jenni Vaara, miljööverinspektör, tfn 0295 018 763, fornamn.efternamn@avi.fi
Reetta Klemetti, miljööverinspektör, tfn 0295 016 509, fornamn.efternamn@avi.fi
Sari Björkbacka, specialplanerare, tfn 0295 017 330, fornamn.efternamn@avi.fi
Anne Saari, miljööverinspektör, tfn 0295 018 773, fornamn.efternamn@avi.fi (Djurstallar)
Valtteri Niskanen, miljöjurist, tfn 0295 017 659, fornamn.efternamn@avi.fi (Torvproduktion)
Roope Salo, miljöinspektör, tfn 0295 018 790, fornamn.efternamn@avi.fi (Byggande under vattendrag)

Miljöministeriet och regionförvaltningsverken har tillsammans fortsatt att digitalisera processen för vattenhushållnings- och miljötillstånd. Den tillståndstjänst för miljöärenden som nu öppnas är en av regionförvaltningens digitaliserade tjänster för ärendehantering. I regionförvaltningens e-tjänster kan du uträtta ärenden för företag eller som privatperson. Systemet omfattar regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster.


Uppdaterad

GENVÄGAR