Pressmeddelanden 2017

Kossorna ut – RFV övervakar!

Mjölkkor och kvigor som uppföds huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna, ska under minst 60 dagar släppas ut på bete eller beredas någon annan ändamålsenlig plats för rastning under en period som börjar den 1 maj och slutar den 30 september. Rastningsplatsen ska vara minst 6 kvadratmeter per nötkreatur och ytan ska vara minst 50 kvadratmeter. Regionförvaltningsverket kan med stöd av lagen bevilja befrielse från kravet om det exempelvis inte finns lämplig betesmark eller om det är väldigt svårt att ordna ändamålsenlig plats för rastning. Befrielse beviljas för högst tre år åt gången, och den återkallas om förutsättningarna för beviljandet upphör.

Djurskyddslagen bestämmer att mjölkkor och kvigor som uppföds till sådana och som hålls uppbundna ska få komma ut på rastning för minst 60 dygn under sommarmånaderna. Utöver egentlig betesmark passar även en rastgård för ändamålet. Lagen har varit i kraft sedan 2006 men regionförvaltningsverket får ändå om somrarna flera anmälningar om nötkreatur som inte kommer ut och rastas. Försummelse kan leda till straff för brott mot djurskyddslagen. Rastningsmöjligheten för djuren hör till villkoren för stöd för djurens välbefinnande vilket innebär att försummelse kan leda till förlorat stöd för välbefinnande.  Även vite kan fastställas för försummelse av rastning: om uppfödare inte följer bestämmelserna kan vitet förfalla till betalning.
 


Nuförtiden finns det knappast någon som bestrider betydelsen av motion för kornas fysiska och psykiska välmående – inte heller betydelsen för produktionen och därigenom husbondfolkets levebröd. Hoppeligen ser vi under den kommande sommaren många nöjda kor och kvigor ute, konstaterar länsveterinärerna vid regionförvaltningsverket.

Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur 592/2010
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100592


Ytterligare information av länsveterinärerna:
RFV Södra Finland, växel: 0295 016 000
RFV Östra Finland, växel: 0295 016 800
RFV Sydvästra Finland, växel: 0295 018 000
RFV Västra och Inre Finland, växel: 0295 018 450
RFV Norra Finland, växel: 0295 017 500
RFV Lappland, växel: 0295 017 300


Uppdaterad

GENVÄGAR