Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2017 inlämnas senast 4.11.2016

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2017 i respektive region. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. Förslag som lämnas in av kandidatens egna barn ska åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annat samfund.

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt tryggat omsorgen och omtanken om andra, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer. Personer med fostran som yrke kan emellertid inte beviljas en morsdagsmedalj. En biologisk mor, adoptivmor eller fostermor som har fyllt 40 år kan föreslås som medaljkandidat.

Målsättningen är att personerna som belönas med medaljen på ett mångsidigt sätt ska representera dagens mammor både vad gäller meriter och ålder. Tanken är dessutom att de ska representera olika grupper allt från förvärvsarbetande mödrar och ensamförsörjare till husmödrar på landsbygden. Också minoritetsgrupper så som romer, samer och invandrare ska vara representerade bland dem som belönas.

Förslag som lämnas in av kandidatens egna barn ska åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annat samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget komma från en myndighet, organisation eller annat samfund.

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger sitt medaljförslag till riddarordnarna utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överräcks på en riksomfattande fest som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund på morsdagen.

Närmare information och anvisningar samt blanketterna som ska användas vid ansökan om morsdagsmedalj (Ordnarnas ordensförslagsblankett och bilageblanketten) finns på adressen: http://stm.fi/sv/utmarkelsetecken/morsdagsmedaljer (under ansökningsblanketter). Blanketterna kan också beställas från regionförvaltningsverket.

Förslagen lämnas in senast 4.11.2016 till det regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor:

Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 8002, 96101 Rovaniemi
(Lappland)
Ytterligare information: ledningens sekreterare Anneli Röytiö, tfn 0295 017 360

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 293, 90101 Uleåborg
(Kajanaland, Norra Österbotten)
Ytterligare information:
assistent Etta Väisänen, tfn 0295 017 549, planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 22, 20801 Åbo
(Egentliga Finland, Satakunta)
Ytterligare information: planerare Pirjo Ojanen,tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 150, 13101 Tavastehus
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
Ytterligare information: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 Vasa
Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Ytterligare information: överinspektör, chef för social- och hälsovårdsenheten Aija Ström, tfn 0295 018 593

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, PB 50, 50101 S:t Michel
(Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
Ytterligare information: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad