Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Samarbete i tillsynen över småbarnspedagogiken

Serviceproducenten för småbarnspedagogik har alltid det primära ansvaret för att tjänsterna är högkvalitativa och säkra. Småbarnspedagogiska tjänster övervakas av kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira. Myndighetstillsynen fokuserar på att stödja serviceproducenternas egenkontroll.

Både offentliga och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken har alltid det primära ansvaret för kvaliteten och säkerheten av sina tjänster samt utvecklandet av tjänsterna. Kommunen ansvarar för tillgodoseendet av invånarnas grundläggande fri- och rättigheter inom sitt område och övervakar bl.a. tillgången till småbarnspedagogiska tjänster och produktionen av dem. Tillsynsresurserna varierar kommunvis.

Regionförvaltningsverken planerar, styr och övervakar småbarnspedagogiken inom sina respektive områden. Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen. Dessutom styr och övervakar Valvira småbarnspedagogiken i synnerhet när det är fråga om principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden samt ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks områden eller hela landet.

Regionförvaltningsverken och Valvira stöder tillsynen i kommunerna

Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar kommunerna i deras roll som anordnare och tillhandahållare av småbarnspedagogik. Myndighetstillsynen fokuserar på att främja, stödja och säkerställa serviceproducenternas egenkontroll.

"Regionförvaltningsverkens och Valviras tillsyn är framför allt handledning och rådgivning som ges till anordnarna av småbarnspedagogik samt uppföljning i samråd med anordnaren av hur verksamheten utvecklas", säger Satu Kilpinen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Klienterna inom småbarnspedagogiken får rådgivning och styrning också av kommunernas socialombudsmän. Kommunens socialombudsman har till uppgift att främja rättigheterna för klientfamiljer inom småbarnspedagogiken. Han eller hon ger klienterna råd i att tillämpa lagen om småbarnspedagogik och bistår vid behov i framställandet av en anmärkning till verksamhetsenheten om servicens kvalitet eller säkerhet.

Valvira och Regionförvaltningsverket i Södra Finland arrangerade 3.3.2020 i Vanda ett regionalt utbildningsmöte för anordnare och privata tillhandahållare av småbarnspedagogik. Vid mötet diskuterades tillsynsmetoder, de olika aktörernas roller och samarbete i tillsynen. Följande regionala möten https://www.valvira.fi/web/sv/-/tillsynsprogrammet-for-smabarnspedagogiken-har-publicerats-malet-ar-en-enhetlig-styrning-och-smabarnspedagogik-av-hog-kvalitet arrangeras i Rovaniemi (11.3), Uleåborg (26.3) och Kuopio (15.4.).

Se inspelningen av utbildningsmötet i Vanda 3.3.

Läs mer:

Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynsprogram för småbarnspedagogiken

Följ verkställigheten av tillsynsprogrammet på Twitter: #vakavalo2020

Mer information vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Satu Kilpinen, Chef för enheten för undervisningsväsendet, tfn 0295 016 194
Heli Söderqvist, överinspektör, tfn 0295 016 244

fornamn.efternamn@rfv.fi

Mer information vid Valvira:

Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637
Susanna Inget, överinspektör,, tfn 0295 209 305

fornamn.efternamn@valvira.fi


Uppdaterad