Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Enligt kommunerna gick det bra med undervisningen och småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden – stödet för lärande kräver dock uppmärksamhet

Svaren på en kommunenkät visar att många kommuner inte hade beredskap inför sådana undantagsarrangemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen som följde av coronavirusepidemin. De praktiska arrangemangen under våren gick i huvudsak bra, men situationen för familjer och barn som behöver särskilt stöd anses ha varit sämre.

Av en enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet riktat till kommunerna framgår att övergången till undantagsarrangemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen våren 2020 var smidig, trots att beredskapen var något bristande. Enkäten genomfördes den 25 maj–5 juni 2020, och den innehöll frågor om bland annat beredskapen inför specialarrangemang till följd av coronavirusepidemin och arrangemangens effekter på småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Närmare 90 procent av de kommuner som besvarade enkäten bedömer att övergången till undantagsförhållanden inom småbarnspedagogiken, småbarnspedagogiken och genomförandet av förskoleundervisningen under undantagsförhållandena samt den stegvisa avvecklingen av undantagsförhållandena lyckades bra eller mycket bra. Över 95 procent av kommunerna bedömer att de lyckades väl eller mycket väl med att ordna närundervisning inom den grundläggande utbildningen. När det gäller ordnandet av distansundervisning är motsvarande andel 80 procent.

 

Respondenterna oroar sig bland annat för hur familjer och barn som behöver särskilt stöd klarade sig under våren. I genomsnitt anser kommunerna att man inom småbarnspedagogiken lyckades väl med att stödja barn som behöver särskilt stöd. 37 procent av kommunerna bedömer dock att man lyckades endast måttligt eller rentav dåligt med detta. Även inom den grundläggande utbildningen lyckades man enligt 25–30 procent av respondenterna högst måttligt med att ordna stödundervisning och annat behövligt stöd för lärande.

"Om det kommer en andra våg av coronavirusepidemin är det särskilt viktigt att se till att varje barn och ung person får det stöd hen behöver för sitt lärande. Det är också viktigt att beslutsamt åtgärda de problem som uppstått under våren. Därför anvisade vi i juni 84 miljoner euro till stöd för barns och ungas välbefinnande och lärande i skolan och inom småbarnspedagogiken", säger undervisningsminister Li Andersson.

Distansundervisningen förde också med sig nya verktyg och arbetssätt som man fick positiva erfarenheter av både i undervisningen och i kontakten mellan skolan och hemmet. Också inom småbarnspedagogiken bidrog undantagsförhållandena med positiva förändringar. Teknik utnyttjades på ett mångsidigt sätt, och tack vare det mindre antalet barn som deltog i småbarnspedagogik fick barnen mer individuell uppmärksamhet än vanligt. Enkäten visar att kommunerna har för avsikt att använda digitala verktyg och tillämpa ny praxis för bättre handhygien även under normala förhållanden.

Majoriteten, det vill säga 90 procent av de kommuner som besvarade enkäten, anser att kommunens beredskapsplan behöver uppdateras. Kommunerna upplever dock att de behöver stöd och utbildning i beredskapsfrågor. Pandemins omfattning tog kommunerna med överraskning, och de kunde inte förbereda sig på alla tänkbara scenarion, till exempel på att skolorna stängs för en längre tid.

Viktigt att satsa på exakta och tydliga riksomfattande anvisningar

I enkätsvaren framhävs kommunernas önskan om tydliga riksomfattande anvisningar inför undantagsförhållanden, som dessutom bör ges i rätt tid. Kommunernas starka budskap är att de riksomfattande rekommendationerna, anvisningarna och föreskrifterna ska presenteras och specificeras klart och tydligt för att de ska lämna mindre rum för tolkning. Respondenterna anser att det var svårt att hitta de senaste anvisningarna, att det rådde oklarhet om vem som ansvarar för anvisningarna och att anvisningarna var splittrade, svåra att tillämpa och infördes alltför långsamt.

Anvisningarna för småbarnspedagogiken upplevdes bli bättre under vårens lopp. Närmare två tredjedelar av kommunerna anser att anvisningarna av den 14 maj var tillräckliga, medan ungefär hälften anser att de tidigare anvisningarna var tillräckliga. Situationen i fråga om anvisningarna för den grundläggande utbildningen blev emellertid sämre den 14 maj, då man återgick till närundervisning med specialarrangemang. Närmare 60 procent av kommunerna tycker att de senaste anvisningarna var otillräckliga.

"Undantagsförhållandena visade att vi behöver utveckla samarbetet och samordningen myndigheterna emellan vid en stor kris. Vi lärde oss ändå hela tiden nytt medan situationen pågick och utifrån detta kommer vi säkert att med tanke på framtiden utveckla anvisningarna och informationen om dem", konstaterar Sanna Puura, direktör inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I fråga om småbarnspedagogiken besvarades regionförvaltningsverkets och undervisnings- och kulturministeriets enkät av 221 kommuner (75 procent av alla kommuner i Finland) och i fråga om den grundläggande utbildningen av 204 kommuner (69 procent av kommunerna).

 

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket:

Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
Thomas Sundell, jurist, tfn 0295 018 620
fornamn.efternamn@avi.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:

Mika Puukko, undervisningsråd, mika.puukko@minedu.fi, tfn 0295 330 032
Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tarja.kahiluoto@minedu.fi, tfn 0295 330 386

 


Uppdaterad