Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Förbättringar behövs i ordnandet av studerandehälsovården

Regionförvaltningsverken och Valvira har som en del av den systematiska tillsynen över social- och hälsovården år 2019 utrett tillhandahållandet av studerandehälsovård. Tillgången till studerandehälsovård uppfyller inte fullt ut de krav som ställs i lagstiftningen. Brister förekommer till exempel i hur mentalvårdstjänster ordnas och statistikförs.

Enligt regionförvaltningsverkens och Valviras utredning hänvisar var tionde kommun fortsättningsvis de studerande att till vissa delar söka studerandehälsovårdstjänster i sina hemkommuner, vilket är lagstridigt.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326 ska den kommunala primärvården ordna studerandehälsovårdstjänster för de studerande vid gymnasier, läroanstalter som ger yrkesutbildning samt yrkeshögskolor [1] oberoende av de studerandes hemvist.

Nästan hälften av kommunerna producerar tjänsterna inom studerandehälsovården som en del av de övriga primärvårdstjänsterna, varvid tillgången till och anlitandet av dem inte kan urskiljas från tjänster som inriktas till andra användargrupper. Möjligheterna för studerande att få vård kan då inte heller följas upp separat. När tjänsterna produceras som en del av primärvården fakturerar kommunen den studerandes hemkommun, vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagen.

Svart att följa upp tjänster och kostnader till följd av bristfällig statistikföring

Stora brister förekommer också i statistikföringen av tjänsterna. Studerandehälsovården ska registreras så att helheten av studerandehälsovård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen kan bedömas utgående från de anteckningar som gjorts. Helheten av studerandehälsovård innefattar tjänster inom mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete, främjande av den sexuella hälsan, mun- och tandvård samt övriga tjänster inom hälso- och sjukvård.

"Vi är särskilt oroade över de splittrade mentalvårdstjänsterna för studerande", säger överinspektör Irja Hemmilä på Valvira. 

"Eftersom mentalvårdstjänsterna är så splittrade är det svårt att söka vård och förbinda sig till en vårdrelation. Dessutom försvåras uppföljningen av tillgången till tjänster och bedömningen av patientsäkerheten."

När statistiken är bristfällig kan kommunen inte bedöma studerandehälsovårdstjänsterna och tillgången till dem, och inte heller följa upp kostnaderna för tjänsterna. För studerandehälsovården gäller samma tidsfrister som för tillgången till vård inom den övriga primärvården.

Regionförvaltningsverken och Valvira utövar tillsyn över möjligheten att få studerandehälsovård utgående från data som samlas in av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Tillgången till studerandehälsovård var ett av insatsområdena för Valviras och regionförvaltningsverkens systematiska tillsyn https://www.valvira.fi/web/sv/publikationer-och-foreskrifter/tillsynsprogram/social-_och_halsovard över social- och hälsovården år 2019.

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Styrningsbrev till kommunerna

Mer information på Valvira:

Irja Hemmilä, överinspektör, tfn 0295 209 428, fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: regionförvaltningsöverläkare Mikko Floréen, tfn 0295 016 000

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för hälso- och sjukvården Ansa Sonninen, tfn 0295 016 800

Regionförvaltningsverket i Lappland: regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, tfn 0295 017350

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: länsläkare Ruut Virtanen, tfn 0295 018 000

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: chefen för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: regionförvaltningsöverläkare Jari Latvala,
tfn 0295 017 573 och överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559

fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

[1] Från år 2021 övergår studerandehälsovården för alla högskolestuderande till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

 


Uppdaterad