Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Dags att ansöka om understöd för projekt inom ramen för Studier i rörelse

Studier i rörelse-understöden syftar till att skapa verksamhetskulturer som ökar den fysiska aktiviteten bland eleverna i läroanstalter på andra stadiet. Understöd kan sökas av dem som anordnar utbildning på andra stadiet.

Ansökningstiden för utvecklingsunderstöd inom ramen för Studier i rörelse pågår från och med 31.1.2020 till och med 6.3.2020 klockan 16.15. Understöden beviljas projekt som bidrar till en fysiskt aktiv verksamhetskultur i gymnasier eller yrkesläroanstalter. Understödet hänför sig till Programmet Studier i rörelse, som har som mål att varje studerande ska röra på sig åtminstone en timme per dag.

Anordnare av gymnasie- eller yrkesutbildning, exempelvis kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare kan ansöka om understöd. Understöd söks från regionförvaltningsverket i den egna regionen. Ansökan lämnas in elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst.

Ett bra projekt beaktar eleverna både som grupp och individer

Studier i rörelse-understöd beviljas projekt som ökar elevernas fysiska aktivitet. Att vara fysiskt aktiv förbättrar studieförmågan och det psykiska välbefinnandet. Särskilt viktigt är det att sporra elever som rör på sig lite till att motionera regelbundet.

Projekten kan bestå av åtgärder som rör organiseringen av Studier i rörelse-verksamheten, undervisningen, läroanstalten, studerandena eller multiprofessionellt samarbete. Exempelvis yrkesinstitutet Lappia som fick det riksomfattande Studier i rörelse-priset 2019 har i sitt projekt målmedvetet arbetat med att öka elevernas fysiska aktivitet vid fyra olika verksamhetsställen. I projektet Liikkuva Lappia fäste man vikt vid att verksamheten skulle fortsätta efter projektets slut och när eleverna övergår till arbetslivet. Genom att införa fysisk aktivitet i varje elevs individuella studieplan har eleverna sporrats till att vara fysiskt aktiva. Samtidigt har projektet gett eleverna möjlighet till gemensamma aktiviteter.

Regionförvaltningsverkets understöd för motionsprojekt

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd till ungdomsarbetet, biblioteken och motionsprojekt. Understöden till olika motionsprojekt bidrar till att öka olika målgruppers fysiska aktivitet och välmående. Genom understöden förbättras även tillgången till idrottstjänster överallt i Finland.

På webbplatsen aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Utbildning om Studier i rörelse 20.2.2020

Utbildningen hålls i Kajana och förmiddagens program kl.  9−11.30 streamas och bandas in. Programmet under förmiddagen handlar om allmänna frågor kring ansökan om statsunderstöd och om projekten. Utbildningen hålls på finska.
Mer information om utbildningen i evenemangskalendern

Mer information:

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
  • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
  • Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
  • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303
  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och planerare Emilia Piitulainen, tfn  0295 018 848
  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663
  • E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Uppdaterad