Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om att stänga läroanstalter och förbjuda offentliga tillställningar med fler än 10 personer

Regionförvaltningsverken har 17.3.2020 meddelat beslut om att stänga läroanstalter och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 personer. Syftet med åtgärderna är att bromsa coronaepidemin. Besluten är i kraft 18.3 - 13.4.2020 och ersätter besluten som meddelades 13.3.2020.

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om att skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler ska stängas och närundervisningen vid dessa inrättningar avbrytas.

Undantagsvis måste skolorna dock ordna förskoleundervisning och även närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Skolorna måste även ordna närundervisning för de elever som har ett beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar eller vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, olika digitala lärmiljöer eller inlärningslösningar samt vid behov genom självständiga studier. Proven i studentexamen genomförs enligt den komprimerade tidtabell som publicerades 13.3.2020 senast 23.3.2020 med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Stängningen av lokaler gäller i regel inte lokaler som används för universitetens och yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet, i synnerhet inom kritiska forskningsområden. Dessutom kan antagningen av studerande ske i högskolornas lokaler med iakttagande av lämpliga försiktighetsåtgärder.

Småbarnspedagogiken avbryts inte

Småbarnspedagogikens enheter och förskoleundervisningen i samband med dem hålls i drift. På det här sättet tryggar man tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är viktiga för samhällets funktion och gör det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådets rekommendation är att föräldrarna och vårdnadshavarna i den mån det är möjligt tar hand om barnen hemma.

Tillställningar med över 10 personer förbjuds

Enligt regionförvaltningsverkens beslut ska offentliga sammankomster begränsas till tio personer. Dessa beslut ersätter regionförvaltningsverkens beslut från 13.3.2020 där vi förbjöd offentliga tillställningar med över 500 deltagare.

Regionförvaltningsverkens beslut gäller alla kommuner på fastlandet och är i kraft under perioden 18.3 - 13.4.2020.

Besluten som respektive regionförvaltningsverk har fattat för sin region baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Syftet är att bromsa spridningen av coronaviruset och förhindra de risker infektionen innebär för befolkningen och samhället.

Regionförvaltningsverkens beslut är meddelade som offentlig delgivning. Delgivningarna finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Eventuell förlängning av besluten

Regionförvaltningsverken är beredda på att det kan finnas ett behov att pröva nya motsvarande beslut när besluten upphör att gälla. Regionförvaltningsverken följer aktivt med hur läget utvecklas i respektive region och fattar beslut om förlängning av besluten enligt det aktuella läget.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana begränsningar behövs inom flera kommuners område.

En ytterligare förutsättning för begränsningarna är att de är nödvändiga för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt paragrafens 3 mom. får ett beslut enligt 1 mom. meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

På regionförvaltningsverkets webbsida finns svar på vanliga frågor.

Mer information om statsrådets beslut
 

Frågor om våra coronavirusbeslut:

  • Undervisningsväsendet och småbarnspedagogik 0295 016 710
      
  • Hälso- och sjukvård, socialvård, alkoholförvaltning, restauranger, evenemangsarrangörer, miljöhälsa, dagligvaruförsörjning: växel 0295 016 000

Våra e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi.


Uppdaterad