Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Totalreformen av alkohollagen återspeglades år 2019 fortfarande i myndigheternas arbetsmängd

Den nya alkohollagen som trädde i kraft år 2018 fortsatte under år 2019 att sysselsätta regionförvaltningsverken. Myndigheternas arbetsmängd ökade i synnerhet till följd av det växande antalet serveringstillstånd och styrningen av tillståndshavarnas egenkontroll. År 2019 inleddes även totalreformen av alkoholnäringsregistret, som under de närmaste åren kommer att digitalisera alkoholtillståndsförvaltningen och resultera i nya former av verksamhetsmodeller och utmaningar.

Antalet serveringstillstånd ökade med fart

Antalet serveringstillstånd låg på en rätt stabil nivå vid cirka 8 300 under tiden före lagreformen, men år 2017 började antalet öka tydligt. I slutet av år 2019 var antalet gällande serveringstillstånd i Fastlandsfinland totalt 9 496.

Däremot uppvisade antalet detaljhandelstillstånd före lagreformen år 2018 en smått minskande trend. Efter lagändringen började man bevilja tillstånd till detaljhandel i samband med servering, och i slutet av år 2019 hade sammanlagt 889 serveringsställen ett sådant tillstånd. Vid utgången av år 2019 kunde alkoholdrycker köpas i Fastlandsfinland på totalt 6 029 försäljningsställen.

  • Ökningen av antalet serveringstillstånd orsakades sannolikt av lättnaderna i att få tillstånd och bedriva verksamhet, eftersom den ansvariga personen utöver serveringspass inte behöver ha någon annan kompetens. I stora shoppingcentrum kan det i dagens läge finnas tiotals serveringstillstånd. Tillstånd har också ansökts som extra service vid sidan av annan verksamhet, säger Valviras enhetschef Kari Kunnas.

 


Servering          Detaljhandel

 

Fortsatt ökning av antalet förlängda serveringstider

Totalreformen av alkohollagen ledde år 2018 till en betydande ökning av antalet förlängda serveringstider (servering efter kl. 01.30). När drygt 1 000 restauranger tidigare hade tillstånd till förlängd serveringstid var motsvarande antal år 2018 redan 1 640 i Fastlandsfinland. Antalet serveringsställen med förlängd serveringstid fortsatte att öka år 2019 och uppgick vid utgången av fjolåret till 1 715.

  • Tillväxten i antalet förlängda serveringstider har mestadels gällt pubar och umgängesrestauranger för vilka den tidigare lagen inte gav möjlighet att fortsätta servera efter kl. 1.20, säger Kunnas.

Antalet förlängningar av serveringstiden ökade också utomhus, såsom på uteserveringar: år 2019 hade 571 serveringsställen förlängd servering utomhus.

 

 

Reformen av alkohollagen reflekterades fortfarande i arbetsmängden

Regionförvaltningsverken behandlade under åren före totalreformen i genomsnitt något under 9 000 ärenden per år. Lagreformen bidrog år 2018 till en ökad arbetsmängd i samband med servering av och detaljhandel med alkoholdrycker. Ökningen bestod av 4 629 behandlade ärenden.

År 2019 var den största arbetstoppen över, men antalet behandlade ärenden var fortfarande över 1 500 ärenden större än åren före reformen. Den kvantitativt största kategorin som sysselsatte myndigheterna var nya serveringstillstånd. Bland tillståndsärenden ställer förlängd serveringstid utomhus ofta utmaningar.

  • Förlängningar av serveringstiden utomhus är arbetsamma ärenden. I samband med tillståndsbehandlingen bereds närmiljön i regel möjlighet till inflytande, och en bedömning görs av eventuella olägenheter som servering orsakar nattetid, berättar Kunnas.

 

 

På väg mot systematisk egenkontroll

Inom servering och detaljhandel förutsätter alkohollagen att tillståndshavaren utarbetar en plan för egenkontroll till stöd för sin verksamhet. Regionförvaltningsverken fokuserade år 2018 på att ge tillståndshavarna vägledning och råd i att utarbeta sina planer för egenkontroll, men brister förekom ännu i fjol.

Plan för egenkontroll enligt alkohollagen saknades helt eller var bristfällig i cirka en fjärdedel av de försäljningsställen inom servering och detaljhandel som inspekterades år 2019. Mot slutet av året blev situationen dock bättre.

  • Både regionförvaltningsverken och Valvira har gett tillståndshavarna vägledning i att utarbeta sina planer för egenkontroll. Utvecklingen går i positiv riktning, men förbättringar återstår fortfarande. Planerna utarbetas inte till glädje för myndigheterna, utan till stöd för det egna praktiska arbetet, påpekar Kari Kunnas.

Tillsynen fokuserar på marknadsföring

Insatsområden för alkoholmyndigheternas tillsynsverksamhet år 2019 var bättre egenkontroll och tillsyn över marknadsföringen av alkoholdrycker. Tillsynen som bedrevs av regionförvaltningsverken och Valvira i form av projekt inriktades på tillståndshavarnas webbsidor och deras närvaro i sociala medier.

I samband med inspektioner gav regionförvaltningsverken vägledning i reklamärenden, och skriftliga instruktioner lämnades till 165 serverings- och detaljhandelsställen. Valvira fokuserade sitt tillsynsprojekt inom marknadsföringen på vägledning av alkoholtillverkare och -partihandlare med totalt 211 styrande prestationer.

  • Tillsynen över marknadsföringen av alkoholdrycker bestod i regel av att myndigheterna behandlade anmälningar om missförhållanden och vägledde aktörerna på basis av dem. År 2019 har vi systematiskt gått igenom tillståndshavarnas marknadsföring. I de flesta fall har bestämmelserna om marknadsföring försummats på grund av bristande kunskaper, som i sin har sina orsaker i den mycket komplicerade regleringen, konstaterar Kunnas.

Digitalisering gäller även alkoholärenden

I fjol inledde Valvira och regionförvaltningsverken ett projekt i syfte att förnya alkoholnäringsregistret. Det reviderade registret kommer att tas i bruk år 2021. Syftet med projektet är att möjliggöra elektroniska alkoholtillstånd och anmälningar. Kundernas åsikter beaktas med hjälp av tjänstedesign.

  • Alkoholnäringsregistret, mer känt under namnet Allu, kommer att omarbetas helt och hållet. Nya Allu kommer i sinom tid att erbjuda kunderna lättare och enklare ärendehantering och administrering av sina egna tillstånd, säger Kunnas belåtet.

 

Regionförvaltningsverken övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkoholdrycker inom sina områden. Valvira sköter den riksomfattande tillsynen och styr regionförvaltningsverken i tillsynen över servering och detaljhandel med alkoholdrycker.

Mer information på Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 

Mer information på regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Riku-Matti Lehikoinen, chef för alkoholförvaltningsenheten
tfn 0295 016 155

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Jarmo Ruusu, chef för näringstillsynsenheten
tfn 0295 016 938

Regionförvaltningsverket i Lappland
Tarja Strömdahl, överinspektör
tfn 0295 017 369

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Heikki Mäki, chef för näringstillsynsenheten
tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kristian Dahl, enhetschef, jurist
tfn 0295 018 528

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ari Kilponen, alkoholöverinspektör
tfn 0295 017 571

E-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)avi.fi.


Uppdaterad