Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Befolkningsskyddet hör inte till det förgångna  fem landskap övar 2627.11.2019

Västra och Inre Finland

En beredskapsövning som testar befolkningsskyddsarrangemangen hålls i Västra och Inre Finland 26–27.11.2019. LSS19-beredskapsövningen ordnas i regionförvaltningsverkets hela område och omfattar fem landskap (Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland). Personalen och intressegrupper från alla 85 kommuner i området övar för ett krävande läge med omfattande förflyttning av befolkningen.

Befolkningsskyddsplaneringen är en väsentlig del av förberedelserna inför undantagsförhållanden och genom den här övningen stöder regionförvaltningsverket särskilt beredskapsplaneringen i kommunerna. Målet med övningen är att uppdatera läget inom befolkningsskyddet och förbättra beredskapen. Enligt räddningslagen ska räddningsväsendets myndigheter se till att planer och funktioner som förutsätts av befolkningsskyddsuppgifterna som de svarar för görs upp och samordnas före utgången av 2019. Beredskapsövningen stöder för sin del den här skyldigheten.

Befolkningsskyddet är en gemensam sak som det är skäl att genomföra enligt principen för övergripande säkerhet. Den bästa sakkunskapen om verksamhetsmiljön finns nära aktörerna, hos kommunen, inom myndighetsverksamheten och hos aktörerna inom kritisk infrastruktur.

Behovet av befolkningsskydd har inte försvunnit men har i viss mån ändrat form

Befolkningsskyddet berör alla som bor och vistas i Finland. Myndigheter, inrättningar och affärsverk som är skyldiga att göra förberedelser för befolkningsskyddet är skyldiga att i samarbete och under räddningsverkets ledning göra upp behövliga planer för sina uppgifter inom befolkningsskyddet. Alla myndigheter är skyldiga att vara förberedda att sköta sina uppgifter också under undantagsförhållanden. Också varje medborgare har en skyldighet till egen beredskap.

Detaljerade bestämmelser om befolkningsskydd har avtalats i Genevekonventionen och tilläggsprotokollen. Från den tiden har hoten förändrats och vardagsmiljön starkt ändrats så att den är mer beroende av el och datakommunikation. I beredskapsövningarna deltar kommunerna i området, myndigheter, lokal- och regionalförvaltning samt representanter för näringslivet, media och organisationer efter behov.

Många olösta frågor om hur befolkningsskyddet organiseras

I år har läget inom befolkningsskyddsarrangemangen utvärderats tillsammans med kommunerna och myndigheterna. Beredskapsövningens mål har varit att under början av året uppdatera och utarbeta planerna och beredskapen för befolkningsskydd. Målet för de egentliga övningsdagarna är att testa planernas förmåga att svara mot den givna övningsuppgiften som handlar om förflyttning av befolkning.

Befolkningsförflyttningar under undantagsförhållanden görs med statsrådets beslut och inrikesministeriet har hand om den allmänna ledningen av evakueringen. Evakueringen från ett visst område leds av det regionala räddningsväsendet. Man har slagit fast att det på lokal och regional nivå finns mycket att utreda gällande planeringen och genomförandet av befolkningsskyddet. Under beredskapsövningens kommunspecifika dag onsdagen den 27 november 2019 samlas dessutom alla nya frågor till gemensam behandling och utvecklingsförslagen samlas in.

 

Ytterligare information:

Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800
Överinspektör Juha Kankaanpää, tfn 0295 018 844
fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad