Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

EMBARGO - Får publiceras 11.12.2019 kl. 8

Misstankar om rabies hos importerade hundar innebär stora kostnader för samhället - allt mer sannolikt att man smittas av rabies också i Finland

Hundar som på laglig och illegal väg importeras från utlandet orsakar årligen flera fall av misstänkt rabies hos människor och betydande kostnader för samhället.

Importörer och köpare av sällskapsdjur innehar en nyckelposition när det gäller att förebygga rabies. Varje importör bör vara medveten om de sjukdomsrisker som djur importerade från utlandet innebär. Detta är särskilt viktigt när det är fråga om sjukdomar som smittar människor. Kostnaderna för behandlingen av sjukdomarna faller på det finska hälso- och sjukvårdssystemet.

Dessutom hotar sjukdomsrisken folkets hälsa och smittspårningarna belastar myndigheterna.

- Om hundarna olagligt har tagits in i landet ska importören svara för de uppkomna kostnaderna. Jag anmäler sådana fall till polisen, konstaterar länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Antalet misstankar om rabiessmitta har ökat och de blir dyra för skattebetalarna

Hundar som har importerats eller smugglats in från riskområden för rabies kan medföra en stor smittorisk för ägaren och hens familj. Dessutom verkar oförsiktigheten under utlandsresor öka eftersom man allt oftare blir tvungen att ge förebyggande behandling efter rabieskontakt till personer som utomlands har blivit bitna av gatuhundar eller apor.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) gavs förebyggande behandling efter att man kommit i kontakt med rabies till 63 personer år 2018.

- Det är fler än på 30 år, berättar HNS biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Den förebyggande behandlingen består nästan alltid av en vaccinationsserie och antikroppsbehandling som kostar samhället 2 100 euro per person.

I dagens läge är rabiesfall hos människor sannolik - den största risken är att bli biten av en importerad hund

Exempelvis hör Ryssland, Rumänien, Serbien, Ukraina och Vitryssland till de länder där det finns risk för rabies och från vilka man importerar hundar till Finland. Rabiesvaccin ingår i Finland i det rekommenderade vaccinationsprogrammet för hundar och katter och vaccinet är obligatoriskt för importerade djur.

Från områden med rabies tar man emellertid antingen illegalt eller via olika organisationer in gatuhundar och -katter som saknar behöriga vaccinationer och de kan sprida sjukdomen till Finland. Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer hälften av de misstänkta rabiesfallen från illegalt importerade hundar.

- Gatuhundar hämtas till Finland från rabiesområden och vad gäller sjukdomen finns det inget fullständigt riskfritt sätt att importera en hund. Hunden kan exempelvis smittas av sjukdomen innan den blir vaccinerad, blodproven kan ha bytts ut eller antikroppsresultaten kan vara förfalskade. Enligt Livsmedelsverkets färska utredning saknar över en tredjedel av hundarna som är importerade från Ryssland rabiesvaccination. Jag är väldigt bekymrad över läget, konstaterar Sari Haikka.

Enligt Livsmedelsverkets utredning är ett rabiesfall sannolikt i dagens läge och det anses vara ett ökande hot. Den mest sannolika källan är en importerad hund som smittar rabies genom att bita.

Undersökningen av rabiesmisstankar försvåras av att hundar har förfalskade vaccinationshandlingar, men också av att rabiessmitta inte med säkerhet kan fastställas hos ett levande djur. Sjukdomens inkubationstid kan vara upp till månader och rabies kan smitta två veckor innan symtomen börjar. Eftersom rabies hos människor leder till döden efter att symptomen har inträtt kan man vid rabiesmisstanke hos djur inte vänta med att skydda människorna.

Finland har varit rabiesfritt sedan år 1991. Man har redan i årtionden målmedvetet arbetat för att hindra rabies från att spridas till Finland genom att lägga ut rabiesvaccinbeten för vilda små rovdjur vid sydöstra gränsen. Om rabies som hämtats till Finland överförs till vilddjurspopulationen är den mycket svår att bli av med.

Rabies är en sjukdom i det centrala nervsystemet orsakad av rabiesvirus. Viruset smittar varmblodiga djur och mellan djur och människor. Rabies förekommer överallt i världen. Efter att sjukdomen gett symtom leder den till döden och det finns ingen vård.

På veterinärdagarna i mässcentrum i Helsingfors berättar HNS biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen och länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland om förebyggande behandling av dem som har exponerats och hur man handskas med rabiesmisstankar.

Ytterligare information:

Länsveterinär Sari Haikka, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 104
Biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen, HNS, tfn 050 427 9117

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/gemensamma-sjukdomar-for-flera-arter/rabies-eller-vattuskrack/

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset/riskiraportit/2019_2_zoonoottiset-taudinaiheuttajat-tuontikoirissa.pdf

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/rabies


Uppdaterad