Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Svårigheterna att rekrytera socialarbetare och stor personalomsättning försvårar iakttagandet av barnskyddslagen, oklarheter också i beräkningen av tidsfrister      

Södra Finland

I en del kommuner fördröjs bedömningen av servicebehovet inom barnskyddet, eftersom det inte finns tillräckligt med socialarbetare och eftersom barnskyddsanmälningar görs allt oftare. Överskridningarna av tidsfristerna framgick av kommunernas svar på THL:s lagstadgade enkät som genomfördes under perioden 1.10.2018–31.3.2019. Enligt barnskyddslagen ska bedömningen av servicebehovet inledas inom sju dagar och vara klar inom tre månader efter ärendet inleddes.

Utöver personalproblemen upprepas samma problem år efter år i statistikföringen av tidsfristerna. Problemet beror på bristande kunskaper i användningen av IT-systemen, vilket enligt kommunernas utredningar felaktigt resulterar i en del överskridningar. I den övriga tillsynen över barnskyddet har det dessutom kommit fram att i en del kommuner har den tre månader långa tidsfristen beräknats från den tidpunkt då man utifrån en anmälan har beslutat inleda bedömningen av behovet av barnskydd. Enligt lagen ska bedömningen vara klar inom tre månader efter det att ärendet inleddes, alltså efter den tidpunkt då kommunen har tagit emot anmälan.

Felaktigheter har förekommit även i uppfattningen om när bedömningen av servicebehovet är klar. Bedömningen av servicebehovet inom barnskyddet ska anses vara klar först när klienten har fått en skriftlig sammanfattning om sitt ärende.

I den riksomfattande tillsynen över tidsfristerna inom barnskyddet gav regionförvaltningsverket kommunerna anmärkningar, fäste deras uppmärksamhet vid frågan, underrättade dem om sin uppfattning i frågan eller gav dem skrivelser med anvisningar.

  • Tavastehus, Sibbo och Lojo fick en anmärkning  
  • Följande kommuner gjordes uppmärksamma på saken: Asikkala och Orimattila (Phhyky)
  • Regionförvaltningsverket underrättade Vichtis, Högfors (Ky Karviainen), Fredrikshamn, Kotka och Pyttis (Kymsote) om sin uppfattning i frågan.
  • En skrivelse med anvisningar skickades till samkommunen för hälsovård i Forssaregionen.


Mer information
Ledande överinspektör för socialvården Marja-Leena Stenroos, tfn 0295 016 206 fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


 


Uppdaterad