Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Begäran om omprövning ändrade inte regionförvaltningsverkets avslag på Annomen Oy:s registreringsanmälan

Regionförvaltningsverket har förkastat Annomen Oy:s begäran om omprövning av regionförvaltningsverkets beslut att inte uppta Annomen Oy i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

Regionförvaltningsverket meddelade den 25 september 2019 ett beslut där Annomen Oy:s anmälan om att upptas i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet avslogs. Annomen Oy har den 18 oktober 2019 lämnat en begäran om omprövning till regionförvaltningsverket och en ansökan om att avbryta och förbjuda verkställigheten av beslutet. Regionförvaltningsverket meddelade den 30 oktober 2019 ett beslut om att avbryta verkställigheten medan omprövningsbegäran behandlades.

Beslutet på omprövningsbegäran har meddelats den 9 december 2019. De omständigheter som Annomen Oy fört fram i begäran ändrar inte regionförvaltningsverkets syn på företagets solvens. Annomen Oy uppfyller inte solvenskravet enligt indrivningsregisterlagen.

Verksamhetsidkaren måste avsluta indrivningsverksamhten inom 30 dagar från det att den fått beslutet för kännedom, om inte besvärsmyndigheten Helsingfors förvaltningsdomstol besluter något annat.  Annomen Oy har fått beslutet för kännedom den 20 december 2019 och måste alltså följa beslutet och upphöra att bedriva indrivningsverksamhet från och med den 20 januari 2020, om inte besvärsmyndigheten besluter något annat.

Pressmeddelande om beslutet 25.9.2019
Pressmeddelande om beslutet 30.10.2019

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret. Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet.

Ytterligare information
överinspektör Sinikka Laaksonen
överinspektör Risto Pennanen
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket


Uppdaterad