Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Miljoner delas ut – evenemanget samlade information för statsunderstödssökande

Under regionförvaltningsverkens riksomfattande understödsinfo delades information och tips för statsunderstödssökande. Hos regionförvaltningsverken kan man söka understöd för bibliotek, ungdomsarbete och främjande av fysisk aktivitet.

Infotillfället Miljoner delas ut som hölls den 24 oktober 2019 samlade deltagare runt om i Finland till Nationalmuseet och live-streaming för att höra aktuellt om regionförvaltningsverkens understöd. I infotillfällets riksomfattande del diskuterade man om understödens betydelse och ansökningsprocessen samt presenterade nyttigt material för understödssökande. 


Miljonerna har verkningar

Evenemanget öppnades av Sanna Puura, direktör för undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Puura berättade att regionförvaltningsverken under 2019 har beviljat över 56 miljoner i statsunderstöd som stöder exempelvis bibliotekens meröppettider, barns och ungas fritidsverksamheter, uppsökande ungdomsarbete och främjar en fysiskt aktiv livsstil. Understöden kommer främst från vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus och delas ut för lokal verksamhet runt om i Finland.

Företrädarna för undervisnings och kulturministeriet, direktör Henni Axelin, direktör Tiina Kivisaari och kulturråd Leena Aaltonen, reflekterade i sina anföranden bland annat över hur man på ett tillförlitligt sätt kan mäta understödens genomslagskraft. Ministeriets roll omfattar att följa upp och utveckla understödsåtgärderna utgående från regeringsprogrammet.

Utvecklingschef Sari Korento från Kommunförbundet belyste å sin sida bokföringsgrunderna. Understödstagaren ska följa upp och rapportera hur understödet används och därför är det viktigt att kunna bokföra.

 

Ny webbsida och understödsguide

Överinspektör Simo Luukkainen berättade om ansökningshandboken som regionförvaltningsverken har publicerat. Handboken innehåller all väsentlig information om hur man söker och använder understöden som söks hos regionförvaltningsverken samt tillsynen över användningen. Handboken finns på både svenska och finska.

Planerare Roope Tahvanainen presenterade de nya webbsidorna aviavustukset.fi som samlar ihop information om regionförvaltningsverkens understöd. På webbsidorna finns praktisk information om understöden och hur man söker dem, men dessutom visualiserad information om understödsanvändningen och deras genomslagskraft. Under "avustusvisualisointi" på den finska webbsidan finns för tillfället en möjlighet att visualiserat granska understöden som söktes 2018.

 

Flera understöd kan sökas just nu

Hos regionförvaltningsverkets biblioteks-, ungdoms- och idrottsväsende kan man söka flera olika understödsslag i slutet av 2019 och början av 2020. Vissa understöd kan sökas hos regionförvaltningsverket vid andra tidpunkter eller de kan ha en fortlöpande ansökningstid. I regel kan understöden sökas av kommuner och sammanslutningar. De viktigaste uppgifterna om understöden, ansökningsanvisningar och kontaktuppgifter finns på webbsidan rfv.fi och aviavustukset.fi.

Presentationsmaterial och inspelningar från evenemanget (på finska)

Läs mera på webbsidorna:
Undervisnings- och kulturväsendet vid regionförvaltningsverket (rfv.fi)
Webbsidan aviavustukset.fi


Ytterligare information:
överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560
överinspektör för biblioteksväsendet Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513
överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
planerare Roope Tahvanainen, p. 0295 016 399

Regionförvaltningsverket
fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad