Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Webbtillgänglighetskraven i lagen innebär att det måste göras stora ändringar i den offentliga sektorns webbsidor

Den offentliga förvaltningen ska enligt den nya lagen om digitala tjänster omändra sina webbsidor så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För många betyder det stora ändringar i webbsidorna. Frågan är aktuell precis nu, eftersom lagens första övergångsperiod slutar den 23 september 2019.

Lagens första fas gäller den offentliga sektorns webbplatser som har tagits i bruk efter den 22 september 2018. Lagens andra fas omfattar den offentliga sektorns resterande webbplatser och den övergångsperioden är slut den 23 september 2020. Den privata sektorns webbplatser börjar omfattas av tillgänglighetskraven den 1 januari 2021 medan samtliga aktörers mobilapplikationer som omfattas av lagen den 23 juni 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för tillsyn och vägledning i hur man uppfyller tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

"Utöver myndigheterna och den övriga offentliga förvaltningen omfattar lagen dessutom en del av den privata sektorn – bl.a. finans-, trafik- och energisektorn. Tillämpningsområdet är brett och det är bäst att kontrollera hur lagen förhåller sig till den egna organisationen", konstaterar jurist Emilia Ojala vid enheten för webbtillgänglighetstillsyn.
 

Lagens tillgänglighetskrav utgår från internationella, tekniska kriterier

De som omfattas av lagen ska säkerställa att de egna webbsidorna är tillgängliga. Webbtjänsten ska uppfylla vissa internationella riktlinjer som gäller särskilt webbsidornas funktioner och innehållets tekniska funktionalitet, de så kallade WCAG-kriterierna.

Målet med riktlinjerna är att säkerställa att till exempel handikappade personer och andra med funktionshinder ska kunna använda webbtjänsten och kunna ta till sig innehållet. I Finland finns det uppskattningsvis över en miljon sådana personer; det är alltså inte fråga om någon liten grupp.

En del av kriterierna i riktlinjerna är sådana som man kan åtgärda genom att uppdatera innehållet i webbsidorna, men en stor del av dem kan kräva flera tekniska ändringar i webbsidorna. Nuläget är brokigt, enligt Emilia Ojala. "I Finland finns det visserligen aktörer som är väl insatta i webbtillgänglighet och som redan länge har arbetat för att deras webbsidor ska vara tillgängliga. Men vi har lagt märke till att mången aktör först nu håller på att vakna upp i frågan", berättar Ojala.

Dessutom bör man komma ihåg att det är ett fortgående arbete att uppfylla kriterierna för webbtillgänglighet. Det är ett arbete som måste beaktas under hela den period som webbtjänsten är i användning. "Webbtillgänglighet är inte något som bara kommunikationsenheten eller IT-avdelningen har hand om, utan alla i hela organisationen ska arbeta för att de digitala tjänsterna är tillgängliga i fortsättningen. Det kan kräva att man utbildar personalen och samarbetspartners samt ökad kompetens för att främjandet av webbtillgänglighet ska bli en del av organisationens verksamhetskultur", konstaterar Ojala.
 

Lagen innebär också andra rättigheter för användarna i samband med webbtillgänglighet – och skyldigheter för aktörerna

Efter övergångsperioden har varje användare rätt att påpeka brister i webbtjänstens tillgänglighet enligt lagen. Aktören ska besvara responsen inom två veckor. Dessutom kan användaren därefter kontakta tillsynsmyndigheten, alltså Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Varje aktör som omfattas av lagen ska erbjuda användarna information om hur väl tillgängligheten uppfylls i webbtjänsterna. Därför ska det efter övergångsperioden finnas ett tillgänglighetsutlåtande på alla webbsidor. I utlåtandet finns en detaljerad beskrivning av hur väl kraven uppfylls och eventuella brister. I utlåtandet ska man dessutom beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten.

Tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster verkställer EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Samma krav gäller alltså samtliga EU-länder.

Regionförvaltningsverket ordnar ett gratis webbtillgänglighetsseminarium i Tammerfors den 18 september.

Evenemanget är fullt, men man kan följa med seminariet på distans.
 

Vad menas med webbtillgänglighet?

Webbtillgänglighet innebär åtkomlighet i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället.

Regionförvaltningsverkets webbsida om webbtillgänglighet
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster


Ytterligare information:
Viena Rainio, tfn 0295 016 505
Emilia Ojala, tfn 0295 016 479

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket


Uppdaterad