Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Personalomsättningen och personalbristen försvårar ordnandet av äldreomsorgen - Egenkontrollen etableras inte på önskat sätt

Södra Finland

Problemen som personalomsättningen medför framgår av en rapport av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, där observationerna under inspektioner i privata vårdhem för äldre granskas. Observationerna grundar sig på de inspektioner som kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården gjorde i privata vårdhem våren 2019 och på tillsynsanmälningar som anhängiggjorts i regionförvaltningsverket.

Att ordna äldreomsorgen på området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland innebär samma typer av problem, som väckt mycket diskussion, som på andra platser i landet. Av dessa utgör tillgången till yrkeskunnig personal och personalomsättningen det största strukturella problemet.  Rekryteringen av såväl chefer som vårdpersonal är utmanande. Det har förekommit svårigheter också i rekryteringen av personal inom stödtjänsterna.

Personalomsättningen medför många problem när verksamheten ordnas. Situationen visar sig bland annat i läkemedelssäkerheten, vilket utgör ett hot även för kundsäkerheten. Den instabila chefs- och personalsituationen, det låga antalet anställda och bristen på rehabiliterande personal kan i alla fall delvis kopplas samman med sättet på vilket verksamheten som höjer klienternas livskvalitet, såsom rekreations- och rehabiliteringsverksamheten, ordnas i vårdhemmen. 

Den svaga tillgången till vård- och omsorgspersonal och omsättningen bland den yrkeskunniga personalen utgör det största problemet när det gäller ordnandet av äldreomsorgen och kvaliteten på den. I en sådan svår situation lyckas inte heller etableringen av egenkontrollen som en del av enheternas och personalens dagliga verksamhet på önskat sätt.

En utveckling där man minskar dygnet runt-boendet och övergår till lättare serviceboende med mindre personalmängd, trots att behovet av omsorg och service bland äldre personer är oförändrat, är inte önskvärd. Det har redan under en tid funnits tecken på en sådan utveckling.

I en stor del av vårdhemmen på området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamheten dock ändamålsenlig och håller god kvalitet. En stor del av serviceproducenterna har också omedelbart vidtagit korrigerande åtgärder utifrån den handledning de fått.

Länk till rapporten (Rapporten är på finska med ett svenskt sammandrag)

Mer information:

Maria Borg, tfn 0295 016 277
överinspektör inom socialvården
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@avi.fi

 


Uppdaterad