Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Fortum Waste Solutions Oy fick miljötillstånd för avfallshanteringsanläggning i Mäntyluoto i Björneborg
 

Södra Finland, Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 18.4.2019 beviljat Fortum Waste Solutions Oy miljötillstånd och vattenhushållningstillstånd för en avfallshanteringsanläggning i Mäntyluoto i Björneborg. Enligt beslutet kan anläggningen årligen behandla omkring 70 000 ton avfall från reningen av förbränningsgaser och aska som uppstått vid avfallsförbränningsanläggningar och andra förbränningsanläggningar. I behandlingen kan det årligen användas högst 20 000 ton av de avfallssyror som angetts i tillståndet. Anläggningen får inte ta emot avfall som förts in från utlandet.

 

Många anmärkningar och åsikter om ansökan

Regionförvaltningsverket tog emot exceptionellt många anmärkningar och åsikter om ansökan. I anmärkningarna och åsikterna motsatte man sig projektet främst på grund av utsläppen som leds ut i havet och konsekvenserna av detta. De myndigheter som avgett utlåtanden om projektet ansåg det möjligt att bevilja tillståndet, men framförde krav på hur verksamheten skulle organiseras. 

Stränga gränsvärden och uppföljningskrav för utsläppen

Avloppsvattnet som uppstår i verksamheten avleds längs ett utloppsrör utanför Björnholmen antingen via ett helt nytt utloppsrör som ska byggas eller via titandioxidfabrikens befintliga utloppsrör. Avloppsvattnet behandlas på anläggningens egna avloppsreningsverk, vars verksamhet har ålagts stränga villkor enligt kraven för bästa tillgängliga teknik. I beslutet har angetts utsläppsgränsvärden för avloppsvatten som leds ut i vattnet och för partikelutsläpp som leds ut i luften. Belastningsgränsvärdena för utsläpp som leds ut i vattnet består av både haltgränsvärden och årsbelastningsgränsvärden.

Enligt de utredningar och spridningsmodeller som presenterats i ansökan är avloppsvattnets konsekvenser för havsområdet små. Kontrollvillkoren för att gränsvärdena inte överskrids och för den övriga verksamheten är exceptionellt täta och kräver kontinuerlig uppföljning av vattenkvaliteten både i form av anläggningens egen kontroll och uppföljning av en utomstående, oberoende sakkunniginrättning.

Tillstånd att inleda verksamheten beviljades

Eftersom ökningen av salthalten i havsområdet på grund av avloppsvattnet är liten och de övriga miljökonsekvenserna nästan försumbara beviljade regionförvaltningsverket tillstånd att inleda verksamheten oberoende av överklagande. Beslutet får överklagas genom att anföra besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besluten 161/2019, ESAVI/3022/2018 och 162/2019, ESAVI/27012/2018, datum 2019-04-18 finns i tillstånds- och informationstjänsten.
 

Ytterligare information:
miljöråd Marja-Terttu Parsama, tfn 0295 016 422 (18.4 och efter 2.5.2019)
miljöråd Kari Pirkanniemi, tfn 0295 016 425


Uppdaterad