Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Vite på 350 000 euro till Attendo – personalbristen på vårdhemmet Rantala måste åtgärdas

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har utsatt ett vite på 350 000 € till Attendo Oy eftersom det inte funnits tillräckligt med vårdpersonal på Attendos vårdhem Rantala. Attendo Oy har tid till 2.5.2019 att åtgärda situationen så att vårdhemmet har den personalmängd som krävs för att tillgodose klienternas servicebehov.

Från och med mars 2018 har Jyväskylä stad, Muurame kommun och regionförvaltningsverket gjort flera tillsynsbesök på vårdhemmet. Under besöken har man konstaterat brister i vårdens kvalitet som till största delen berott på för lite vårdpersonal. Diskussioner har förts med representanter för Attendo för att åtgärda bristerna.

Beslutet om att utsätta vite fattades eftersom situationen på vårdhemmet Rantala fortfarande inte är lagenlig. Vårdhemmets personalresurser har varit knappa i flera månader, vilket äventyrar klientsäkerheten.

Utifrån tillsynen fastställdes följande personalbehov för vårdhemmet:

  • Dimensioneringen av vårdpersonal som baserar sig på klienternas behov ska vara 0,6 vårdanställda per klient.
  • Det kan finnas ett omsorgsbiträde för 15 klienter.
  • Det ska finnas fyra sjukskötare, vilket också krävs enligt enhetens tillstånd.  
  • För varje klient ska det finnas 0,1 arbetstagare som arbetar med stödtjänster, vilket också krävs enligt enhetens tillstånd.

Attendo måste lämna in en utredning till regionförvaltningsverket om personalsituationen på Attendo Rantala senast 3.5.2019.


Ytterligare information:
överinspektör Jaana Aarnio, tfn 0295 018 576
ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad