Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

10 miljoner euro till ungas välmående och ungdomsarbetet i södra Finland

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har under våren 2019 beviljat understöd till verksamhet som främjar barns och ungas delaktighet, jämlikhet och livskompetens. Med hjälp av understöden kan man erbjuda fler sådana hobbyer som är öppna för alla barn och unga, stödja det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten för unga samt utveckla nya sätt att arbeta inom ungdomsarbetet, skapa nätverk och förbättra tjänsternas kvalitet.

Välmående genom hobbyer

I södra Finland deltar mer än 30 000 barn och unga i statsunderstödd lokal hobbyverksamhet. Med hjälp av understödet ordnas klubbar och dagläger med olika teman. Daglägren ordnas under skolornas lov då många föräldrar fortfarande arbetar. Verksamheten är öppen för alla och är antingen avgiftsfri eller har en överkomlig avgift.

Största delen av verksamheten är förlagd till skolor, ungdomslokaler och andra ställen i barns och ungas näromgivning. Den regelbundna och långsiktiga fritidsverksamheten har många positiva effekter för barns och ungas välmående. I hobbyerna knyter de vänskapsband och etablerar trygga vuxenrelationer och lär sig fungera i olika grupper. De lär sig dessutom olika praktiska färdigheter och hur man genomför projekt.

En av understödsmottagarna är 4H-föreningen i Tavastehusregionen. Barn- och ungdomsarbetskoordinator Ilona Härö berättar att man i flera 4H-klubbar fokuserar på en hållbar livsstil, förhållandet till naturen och vardagskompetens, till exempel matlagning, vildmarksfärdigheter, körkunskaper eller bilreparationer.

- Genom statsunderstödet anställer vi sådana vuxna klubbledare som har tid för barnen och de unga och kan ge dem den omsorg de behöver. Understödet har gjort att vi också kan erbjuda verksamhet på landsbygden där det finns få hobbymöjligheter, säger Härö. – Dessutom har vi haft möjlighet att erbjuda sådana hobbyer som för närvarande intresserar pojkar, fortsätter Härö.

Tjänster som motsvarar behoven och riktning framåt

Det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten för unga är riktat ungdomsarbete bland unga under 29 som varken deltar i utbildning eller arbetar eller som på något annat sätt riskerar utslagning. Målet är att förhindra att unga hamnar utanför samhället. Verksamheten organiseras av städer och kommuner, utbildningssamkommuner, stiftelser, föreningar och aktiebolag.

Genom understödet till uppsökande ungdomsarbete kan 52 organisationer i södra Finland anställa omkring 150 ungdomsarbetare. De uppsökande ungdomsarbetarna möter årligen 6 000 unga personer. De finns vid de ungas sida och hjälper dem hitta sina resurser och styrkor och de tjänster de behöver för att det inte ska bli avbrott på vägen till utbildning eller arbetslivet.

Inom ungdomsverkstadsverksamheten beviljades 55 aktörer understöd som går till att anställa nästan 200 handledare. Årligen erbjuder verkstäderna ungefär 5 000 unga arbetshandledning eller individuell handledning. Vid sidan av möjligheten att arbeta med stöd och handledning stärker verkstäderna de ungas livskompetens, studie- och arbetslivsfärdigheter och känsla av delaktighet och gemenskap. Syftet med ungdomsverkstäderna är att vara ett stöd när de unga ska övergå till utbildning eller arbetslivet.

Fokus på aktuella fenomen och bättre kvalitet genom utvecklingsunderstöd

I utvecklingsprojekten inom ungdomssektorn svarar man på aktuella fenomen genom att utveckla verksamheten och förnya tjänsterna tillsammans med de unga själva och dem som arbetar bland unga.  Centralt i de understödda projekten denna vår var delaktighets- och frivilligverksamhet bland unga, dialog och förståelse mellan olika kulturer och förhindrande av gängbildning och radikalisering. I projekten inom digitalt ungdomsarbete låg tyngdpunkten på ungas egen aktivitet och på utvecklande av ett teknikpedagogiskt arbetssätt.

I Södra Karelen har kommunerna arbetat gemensamt med att få en enhetlig kvalitet på ungdomstjänsterna i hela landskapet. – I vårt projekt vill vi ta fram en gemensam linje för högklassigt ungdomsarbete i Södra Karelen och mätare med vilka vi kan rapportera om arbetet också till beslutsfattarna, säger Kimmo Hölkki från ungdomsväsendet i Villmanstrands stad.  

– I och med statsunderstödet kan vi ha en projektanställd som kan koncentrera sig på den regionala samordningen och främja kvalitetsutvecklingen också i de kommuner som endast har en anställd inom ungdomsarbetet, fortsätter Hölkki.

 

Beviljade statsunderstöd (pdf)

http://www.avi.fi/sv/web/avi/nuoriso#

 

Ytterligare information:
Kaija Blom, planerare, tfn 0295 016 265
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555
Kati Myyryläinen, planerare, tfn 0295 016 446
Mari Puhakka, överinspektör, tfn 0295 016 560
Liisa Sahi, överinspektör, tfn 0295 016 563
fornamn.efternamn@rfv.fi

RFV i Södra Finland


Uppdaterad