Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)

 


 

Meddelanden

Resultat av enkät till intressegrupper – nyhet, projektet Säker läkemedelsbehandling

Handboken Säker läkemedelsbehandling förtydligas enligt intressegruppernas förväntningar

Inom projektet för uppdatering av handboken Säker läkemedelsbehandling fick intressegrupperna ge sina synpunkter på uppdateringen av handboken. Intressegrupperna svarade aktivt på den öppna enkäten. Enkäten besvarades av 128 yrkesutbildade personer eller organisationer inom hälso- och socialvården.

Centrala önskemål var att handboken skulle förtydligas och att olika enheter som genomför läkemedelsbehandling skulle beaktas. Många svarare önskade att handboken skulle innehålla tydligare beskrivningar av ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och att man i högre grad skulle beakta utvecklingen av digitala och tekniska lösningar. Dessutom önskade man detaljerade anvisningar om bland annat utbildning, introduktion, ansvar och säkerställande av kompetensen för olika yrkesgrupper, hantering, administrering, förvaring och förstöring av läkemedel samt dokumentation av risker, tillbud och avvikelser vid läkemedelsbehandling.

Å andra sidan fanns det bland svaren önskemål om att handbokens innehåll borde komprimeras och förkortas till en form med konkreta anvisningar. En del önskade att handboken skulle vara indelad i en allmän del och en mer konkret del som är fokuserad på läkemedelsbehandlingsplanen. Man föreslog att avsnitten med detaljerade beskrivningar av verksamhetsmiljöer och tekniska lösningar som snabbt föråldras skulle tas bort.

Man önskade också exempel på olika mallar, såsom mallar för läkemedelbehandlingsplanen, anvisningar/mallar för enhetsspecifika läkemedelstillstånd och riskläkemedel.

Många företrädare för intressegrupperna önskade att de skulle få delta på något vis i uppdateringsarbetet. Intressegrupperna ansåg också att det är viktigt att få ge kommentarer i handbokens utkastskede.

Uppdateringsarbetet fortsätter i workshoppar

I uppdateringsarbetet beaktar projektgruppen resultaten av enkäten till intressegrupperna. 

Det främsta målet i uppdateringsarbetet är att handboken ska stöda de verksamhetsenheter som genomför läkemedelsbehandling i arbetet för att trygga säkerheten i läkemedelsbehandlingsprocessen. Enligt projektgruppen bör handboken ge konkreta verktyg till yrkesutbildade personer, deras närmaste chefer samt till övrig ledning inom de organisationer som erbjuder läkemedelsbehandling till sina klienter eller patienter.

På grund av det omfattande verksamhetsfältet är det dock omöjligt att ge verksamhetsenhetsspecifika anvisningar. Däremot kommer handboken att innehålla konkreta anvisningar om hur, varför och av vilka verksamhetsenhetens plan för läkemedelsbehandling ska upprättas. Det väsentliga är att verksamhetsenheterna och de yrkesutbildade personer som arbetar vid enheterna med hjälp av handboken själva kan identifiera vilka läkemedelsbehandlingsbehov som förekommer hos deras klienter och patienter, vilken slags läkemedelsbehandling som erbjuds på verksamhetsenheten samt hur och vilka läkemedelssäkerhetsrisker som kan uppkomma därav. Denna riskhantering är utgångspunkten även i funktionell ledning av personalresurserna och kompetensen.

Våren 2020 ordnas två separata workshoppar till vilka deltagarna får särskilda kallelser. Teman för workshopparna är 1) säker läkemedelsbehandlingsprocess och 2) säkerställande av läkemedelskompetens i organisationer som genomför läkemedelsbehandling. Intressegrupperna ges möjlighet att kommentera utkastet till handboken under remissförfarandet sommaren 2020.

 

Mer information:

Päivi Ruokoniemi, överläkare, projektchef, Fimea,
tfn 029 522 3442, fornamn.efternamn@fimea.fi

Irja Hemmilä, överinspektör, Valvira,
tfn 0295 209 531, fornamn.efternamn@valvira.fi

Paula Hevosmaa, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
tfn 029 501 6082, fornamn.efternamn@avi.fi

 

 


Regional information


Uppdaterad