Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)

 


 

Meddelanden

Begränsningarna av offentliga tillställningar luckras upp i augusti

Regionförvaltningsverken har meddelat beslut om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i augusti. Tillställningar med högst 500 personer tillåts. Tillställningar med över 500 personer kan arrangeras om man följer anvisningen från THL och undervisnings- och kulturministeriet för att förhindra smittspridning. I och med att begränsningarna luckras upp är det evenemangsarrangören som allt mer ansvarar för att evenemanget är säkert. Om det epidemiologiska läget i Finland försämras avsevärt under juli månad kommer regionförvaltningsverken att se över besluten.

Regionförvaltningsverken har 1.7.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förbjudit samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 500 personer både inomhus och utomhus under tiden 1 augusti – 31 augusti 2020.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som utfärdades den 14 maj 2020.

Anvisningarna innehåller bl.a. uppmaningar om att sörja för en god hygien och hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd mellan personer genom att vid behov begränsa antalet personer. För att underlätta smittspårningen borde arrangörerna i mån av möjlighet och enligt de förutsättningar som lagstiftningen anger ha uppgifter om vilka personer som deltagit i evenemanget eller tillställningen. Genom att begränsa antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och undvika att olika grupper blandas med varandra kan antalet exponerade minskas i den händelse att coronavirussmitta skulle konstateras bland deltagarna.

Regionförvaltningsverkens beslut som har meddelats 1.7.2020 är i kraft under tiden 1.8.2020 - 31.8.2020 och har delgetts genom offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan besluten meddelas för högst en månad i taget.

För att garantera säkerheten ska publiken vid behov avskiljas i olika områden

Den som arrangerar en tillställning eller sammankomst med över 500 personer är skyldig att se till att säkerheten för deltagarna kan garanteras. Vid behov måste arrangören därför dela in publiken i olika publikområden. Arrangören kan ordna indelningen i områden, rörligheten mellan områdena och det högsta tillåtna antalet personer i ett område enligt egen bedömning, men på ett sådant sätt att THL:s och UKM:s anvisning kan följas i praktiken.

Varje separat område kan behöva ha egen ingång och utgång, eller att ingång och utgång sker i omgångar, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal. Genom att begränsa antalet deltagare och undvika att olika grupper blandas med varandra kan man minska antalet exponerade i den händelse att coronavirussmitta skulle konstateras bland deltagarna.

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 500 deltagare är tillåtna. Regeringen rekommenderar att THL:s och UKM:s anvisning följs också i dem.

Sammandrag av regionförvaltningsverkens beslut och regeringens rekommendationer

Regionförvaltningsverkens beslut är förpliktande vid

  • offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med mer än 500 personer inomhus eller i avgränsade områden utomhus i augusti 2020.

Regionförvaltningsverkens beslut är inte förpliktande, men regionförvaltningsverken och statsrådet rekommenderar att anvisningarna följs vid

  • offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med högst 500 personer i augusti
  • privata tillställningar (exempelvis bröllop, begravningar, fester osv.).

Trots att coronavirusepidemin i Finland har mattats av tack vare begränsningarna och förbättrad hygien finns det fortfarande risk för att epidemin blossar upp på nytt. Om det epidemiologiska läget i Finland försämras avsevärt kan regionförvaltningsverken bli tvungna att senare i juli se över besluten som rör augusti.

Regionförvaltningsverken understryker att varje aktör och medborgare själv ansvarar för att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygga att coronaviruset sprids.

Vi publicerar tolkningar av bestämmelserna på vår webbsida vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangörens beslutsfattande. Regionförvaltningsverken beviljar inte undantagslov till besluten och behandlar inte heller evenemangsarrangörernas planer för hur evenemang ska arrangeras.

Mer information:

OBS. Telefonnumret och e-posten till coronainformationen stängs fredagen 24.7.2020 kl. 15. Efter detta ber vi dig vända till vår telefonväxel: länk till sidan Kontaktuppgifter. 

 


Regional information


Uppdaterad