Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)

 


 

Meddelanden

12 miljoner euro för att stärka det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet vid läroanstalter som en del av stimulansen efter coronaläget

Regeringen har i den fjärde tilläggsbudgeten föreslagit ett anslag på 12 miljoner euro för att stärka ungdomsarbetet som en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset. Genom tilläggsbudgeten kompenseras konsekvenserna för barn och unga som undantagsförhållandena till följd av coronaviruset orsakat.

Anslaget är indelat i tre delar som stöder ungdomsarbete och uppsökande ungdomsarbete i skolor och läroanstalter:

1. Specialunderstöd för projekt inom ungdomsarbete som utförs i skolor och läroanstalter – ansökningstid 11.8–14.9.2020. Utlysningen publiceras i augusti på regionförvaltningsverkets webbplats https://aviavustukset.fi/.

Syftet med understödet är att

  • lindra de negativa effekterna av distansundervisning,
  • göra barns och ungas återgång till närundervisning smidigare och
  • göra det smidigare att eventuellt återgå till distansundervisning.

2. Specialunderstöd för anställning av en ny uppsökande ungdomsarbetare – ansökningstid 11.8–14.9.2020. Utlysningen publiceras i augusti på regionförvaltningsverkets webbplats https://aviavustukset.fi.

Syftet med understödet är att öka resurserna för det uppsökande ungdomsarbetet. Understöd beviljas för lönekostnader för nya uppsökande ungdomsarbetare.

3. Höjning av de understöd för uppsökande ungdomsarbete som fördelats 2020

Understödsandelen för de aktörer som fick understöd för uppsökande ungdomsarbete våren 2020 höjs. Det nya understödsbeloppet kommer att vara 30 000 €/årsverke. Ytterligare upplysningar om genomförandet av höjningen ges i början av augusti.

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken informerar närmare om ansökan om understöd i början av augusti 2020.

 

 

 

 


Regional information


Uppdaterad