Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)

 


 

Meddelanden

I juli gäller fortfarande att max 50 personer får samlas, större offentliga tillställningar möjliga med specialarrangemang

Enligt regionförvaltningsverkens senaste förelägganden är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer tillåtna i juli. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man ordna tillställningar med 51–500 personer. Om vissa villkor uppfylls är det dessutom möjligt att ordna tillställningar med mer än 500 personer i avgränsade områden utomhus. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende coronaviruset inte förvärras.

Regionförvaltningsverken har 16.6.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer både inomhus och utomhus till och med 31.7.2020.

Det är ändå möjligt att inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer om säkerheten kan garanteras genom att begränsa antalet kunder och iaktta säkerhetsavstånden och hygienanvisningarna. Regionförvaltningsverken bestämmer att man vid tillställningar med 51-500 personer ska följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning 14.5.2020 om förhindrande av coronavirussmitta.

Från och med den 1 juli 2020 är det också möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 500 personer i avgränsade områden utomhus om följande tre villkor uppfylls:

  • det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det är möjligt att ordna ett tydligt skyddsområde mellan varje område,
  • alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 500 personer och varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal,
  • publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Regionförvaltningsverkens beslut som är meddelade 16.6.2020 är i kraft 1.7.2020 - 31.7.2020 och de har delgetts genom offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan besluten meddelas för högst en månad i taget.

Regionförvaltningsverkens beslut baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar, inte beredskapslagen

Regeringen konstaterade 15.6.2020 att undantagsförhållandena och tillämpningen av beredskapslagen upphör tisdagen den 16 juni 2020. Att det inte längre råder undantagsförhållanden innebär inte att det inte finns någon risk för att epidemin skulle ta ny fart.

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster baserar sig inte på beredskapslagen, utan på lagen om smittsamma sjukdomar, som tillämpas under normala förhållanden. Besluten är i kraft också efter undantagsförhållandena, vilket också nämns i besluten. Det är med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar möjligt att också i fortsättningen under normala förhållanden införa begränsningar för att förhindra smittspridning.

Regionförvaltningsverken understryker att varje aktör och medborgare själv ansvarar för att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygga att coronaviruset sprids.

Vi publicerar tolkningar av bestämmelserna på vår webbsida vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangörens beslutsfattande.

Mer information:

telefon 0295 016 666, e-post: koronainfo@avi.fi

Vanliga frågor: http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset


Regional information


Uppdaterad