Hälsa

Illustrerande bild - Hälsa

Regionförvaltningsverket (RFV) är den regionala tillstånds- och tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdstjänster. Verkets mål är att se till att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet.


Korona

Det är synnerligen viktigt att socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

1.      Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget

2.      SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

3.      Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi/sv/)


Meddelanden

Attendo Marian Kartano Oy kan fortsätta med sin verksamhet vid vårdhemmet Kirkkopuisto (Norra Finland)

Attendo Marian Kartano Oy får fortsätta med sin verksamhet vid vårdhemmet Kirkkopuisto i Utajärvi. På basis av de utredningar som Valvira mottagit har tjänsteproducenten rättat till de brister och missförhållanden som äventyrade klientsäkerheten. Bristerna och missförhållandena gällde bl.a. personaldimensionering, genomförandet av egenkontrollen och säkerheten vid läkemedelsbehandling.

Enligt Valviras beslut i ärendet (4.12.2019) kan vårdhemmets verksamhet fortsätta på vissa villkor. Tjänsteproducenten ska:

  • följa upp klienternas funktionsförmåga och servicebehov i verksamhetsenheten och
  • dimensionera antalet och strukturen av den vård- och omsorgspersonal som direkt arbetar med klienter att motsvara klientantalet och servicebehovet i alla situationer och vid alla tider på dygnet.

Enhetens ansvariga person ska i fortsättningen i enlighet med planen för egenkontroll se till, att det i enheten alltid finns en personal som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur motsvarar klienternas servicebehov. Eventuella missförhållanden och brister ska omedelbart avhjälpas.

Tillsynsmyndigheterna följer upp situationen och kommer att göra ett tillsynsbesök till enheten i början av år 2020.

Valvira fattade 28.2.2019 ett beslut om att avbryta verksamheten vid verksamhetsenheten Attendo Marian Kartano Oy Kirkkopuisto på grund av att brister och missförhållanden observerats i enheten som äventyrade klientsäkerheten. Samkommunen Oulunkaaren kuntayhtymä har ansvarat för enhetens verksamhet efter beslutet om avbrytande. Klienterna har inte flyttats från vårdhemmet.

Läs mer:

Valviras beslut 4.12.2019 (pdf) (på finska)

Verksamheten vid vårdhemmet Attendo Marian Kartano Oy Kirkkopuisto i Utajärvi har avbrutits https://www.valvira.fi/web/sv/-/verksamheten-vid-vardhemmet-attendo-marian-kartano-oy-kirkkopuisto-i-utajarvi-har-avbrutits 1.3.2019)


Mer information på Valvira:

Mervi Tiri, överinspektör
tfn 0295 209 341

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 

Mer information på Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

Leena Serpola-Kaivo-oja, överinspektör för socialvården
tfn 0295 017 290

fornamn.efternamn(at)avi.fi


Regional information


Uppdaterad