Förhindrande av finansiering av terrorism

I lagen om penningtvätt bestäms om förebyggande av penningtvätt och dessutom om förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. För att bekämpa finansiering av terrorism bör rapporteringsskyldiga också känna till sina skyldigheter enligt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013) (frysningslagen). Dessutom är det skäl att läsa om de internationella sanktionssystemen till den del de kan ha betydelse för den rapporteringsskyldigas verksamhet.

Skyldigheter av frysningsbeslut och finansiella sanktioner

Om en rapporteringsskyldig bland sina klienter upptäcker en person eller organisation som är på frysnings- eller sanktionslistan är det skäl att avbryta den eventuella transaktionen som är på gång och det är förbjudet att överlåta tillgångar till en dylik person eller organisation. Fallet ska utan dröjsmål per e-post meddelas till exekutionsverket i Helsingfors på adressen helsinki.uo(a)oikeus.fi. Exekutionsverket i Helsingfors kan kontaktas också i situationer då det är oklart om klienten är samma person som i frysningsbeslutet eller som är föremål för sanktioner. Tillgångar som tillhör en person eller organisation som är upptagen på frysnings- eller sanktionslistan får heller inte överlåtas vidare till tredje part utan tillstånd av myndigheten.

Enligt strafflagen (strafflag 46:1.3) är det straffbart att bryta beslut om frysning av nationella tillgångar för bekämpning av terrorism och sanktionsförordningarna mot terrorism.

Frysning av tillgångar för att bekämpa terrorism

En fysisk eller juridisk person kan vara föremål för EU:s frysning av tillgångar för att bekämpa terrorism eller frysning enligt frysningslagen. Med frysning av tillgångar menas i praktiken att man inte får överlåta tillgångar till personer som är upptagna på frysningslistan.  I Finland fattas frysningsbeslut enligt nationell lagstiftning av Centralkriminalpolisen (CKP) som för en förteckning över personer som frysningsbesluten gäller. 

Internationella sanktionssystem

Med internationella sanktioner avses ekonomiska eller andra samarbetsbegränsningar för vissa parter med målet att påverka den aktuella partens politik eller verksamhet som man ansett utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Sanktionerna kan vara finansiella sanktioner för bekämpning av terrorism eller andra finansiella sanktioner som avser frysning av tillgångar. I likhet med frysningsbesluten förutsätter sanktioner att man ska avstå från alla åtgärder som hjälper personen som är föremål för sanktioner eller frysningsbeslut att utnyttja tillgångarna. Sanktionerna grundar sig på EU-rådets beslut och förordningar genom vilka också FN:s säkerhetsråds resolutioner och med stöd av dem fattade beslut i säkerhetsrådet eller säkerhetsrådets sanktionskommitté genomförs.

På utrikesministeriets webbsidor om sanktioner finns länkar till aktuella finansiella sanktioner, tolkningsanvisningar för sanktionsförordningar och möjlighet att beställa nyhetsbrev om ändringar och aktuella sanktionsfrågor.

Bekämpning av terrorism från lagens om penningtvätt synvinkel

Med finansiering av terrorism avses att styra tillgångar för att genomföra terrordåd och annat finansiellt stöd till terroristiska personer, grupperingar och ändamål. Misstanken gäller användningsändamålet för tillgångarna och själva tillgångarna som utnyttjas kan härröra från både lagliga eller brottsliga källor. 

Finansiering av terrorism försöker man förhindra, utöver med frysnings- och sanktionssystemen ovan, genom samma skyldigheter som i bekämpningen av penningtvätt. Rapporteringsskyldiga bör följa med sina klienters agerande genom att hålla ett öga också efter transaktioner som tyder på finansiering av terrorism. Rapporteringsskyldiga ska utan dröjsmål informera centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen också ifall man misstänker finansiering av terrorism.

Regionförvaltningsverket har gjort anvisningar för rapporteringsskyldiga om hur man följer lagstiftningen angående förhindrande av finansiering av terrorism och de finns under Meddelanden och anvisningar.

KONTAKTUPPGIFTER

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Asta Mykkänen, tnf. 0295 016 278

 

Uppdaterad