Deponera med stöd av fastighetsbildningslagen

Om delägarlaget för ett samfällt område har konstituerats så som stadgas i lagen om samfälligheter, ska en ersättning som fastställs vid inlösningsförrättningen betalas till delägarlaget. Då deponeras ingenting till regionförvaltningsverket.

Om delägarlaget för ett samfällt område är icke konstituerat, ska ersättningen som fastställs vid inlösningsförrättningen betalas till delägarlagets delägare om dessa är kända och om ersättningen är betydande.

Ersättningen som fastställs vid inlösningsförrättningen betalas till ett icke konstituerat delägarlag om ersättningen är obetydlig eller om kostnaderna för utredning av delägarförhållandena eller för betalningar är stora i jämförelse med ersättningen. Om delägarlaget inte har beslutat om hur ersättningen ska betalas ut till delägarlaget i nämnda fall, deponeras ersättningen hos regionförvaltningsverket.

Deponeringen görs till det regionförvaltningsverk inom vars område fastigheten är belägen.

Deponeringen sker i två steg:

  • Inbetalning görs till regionförvaltningsverkets konto.
  • Ansökan om deponering upprättas.

Regionförvaltningsverkens kontonummer och adresser står på blanketten.

Till ansökan ska bifogas en kopia av protokollet för inlösningsförrättningen (en s.k. beskrivning).  Den viktigaste punkten i protokollet är den om utbetalning av ersättning.

Om den deponerade ersättningen inte lyfts inom 14 dagar sätter regionförvaltningsverket in pengarna på ett räntebärande bankkonto som öppnas för ändamålet. Regionförvaltningsverket skickar beslutet om deponering till deponenten.

Prestationsavgift

Regionförvaltningsverket tar ut en prestationsavgift för deponeringen. Från och med 1.1.2018 är prestationsavgiften 180 euro. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 55 euro.

Uppdaterad

Blanketter

lagar och förordningar