Deponera genom inlösen

Deposition till regionförvaltningsverket i vissa fall

I vissa fall bestäms att ersättningen ska deponeras hos regionförvaltningsverket. Så förfar man t.ex. för att skydda fordringsägarnas intressen när en hel fastighet inlöses och återstoden av egendomens värde inte längre motsvarar de skulder som den inlösta egendomen utgjorde säkerhet för. Det kan också finnas andra villkor för deponering.

Det kan också bestämmas att ersättningen ska deponeras på grund av oklarheter i äganderätten. Om den som sökt om inlösning har överklagat ersättningssumman kan den omtvistade delen av ersättningen deponeras. Även förskottsersättning kan deponeras.

Deponeringen sker i två steg:

  • Inlösningsersättningen betalas till regionförvaltningsverkets konto.
  • En deponeringsansökan upprättas med bifogad kopia av protokollet över inlösningsförrättningen.

Förfarandet är detsamma som vid deponering med stöd av deponeringslagen (mer information i avsnittet Deponera med stöd av deponeringslagen).

Deponeringen görs till det regionförvaltningsverk inom vars område fastigheten är belägen.

Regionförvaltningsverkens kontonummer och adresser står på deponeringsblanketten.

Prestationsavgift

Den som deponerar till regionförvaltningsverket ska betala en prestationsavgift. Från och med 1.1.2018 är prestationsavgiften 180 euro. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 55 euro.

Kungörelse i Officiella tidningen

När hela fastigheten har lösts in, eller när det finns inteckningar i fastigheten, ska regionförvaltningsverket kungöra deponeringen i Officiella tidningen. Det finns även andra fall som förutsätter kungörelse. Kungörelse förlänger utbetalningen av ersättningen med över tre månader.

När deponering av ersättning grundar sig på inlösen av hela fastigheten ska regionförvaltningsverket tillkännage uppgifter om deponeringen i Officiella tidningen genom en offentlig delgivning och genom enskild delgivning tillkännage deponeringen till alla rättsinnehavare vars adress man känner till. Om rättsinnehavare önskar bruka sin rätt ska denna göra anspråk på ersättningen inom tre månader efter att denna har blivit underrättad om deponeringen. Samtidigt ska rättsinnehavaren förete nödvändiga intyg över sin rätt. I fråga om delning av den ersättning som någon gör anspråk på följer man till tillämpliga delar bestämmelserna i utsökningslagen om försäljning av fast egendom.

Ovan nämnda rättsinnehavare kan vara t.ex. en bank, som har inteckningar i den inlösta fastigheten som pant för lån. Rättsinnehavaren anses ha fått vetskap om deponeringen senast på den dagen då det numret av Officiella tidningen utkommit, där kungörelsen finns publicerad. Från den dagen har rättsinnehavaren tre månader på sig att ta ut depositionen och därför kan inte en fastighetsägare som har rätt till inlösningsersättningen ta ut det deponerade beloppet före utgången av denna tidsfrist.

Edita Abp debiterar deponenten för kungörelsekostnaderna. Alternativt kan regionförvaltningsverket debitera deponenten för dem i efterhand.

Uppdaterad

Blanketter

lagar och förordningar