Deponering med stöd av deponeringslagen

Deponering i två steg

Deponeringen består av två steg:

 • Deponeringsansökan skickas till regionförvaltningsverket.
 • Pengar deponeras till regionförvaltningsverkets konto.

Ansökan kan formuleras fritt eller göras med deponeringsblankett.

När både pengarna och ansökan har kommit in kontrollerar regionförvaltningsverket ärendet och fattar ett beslut om mottagandet av deponerade medel. För deponerade medel öppnas sedan ett särskilt räntebärande konto i banken och pengarna flyttas till detta konto. Räntan på de deponerade medlen tillfaller den som får lyfta depositionen. Regionförvaltningsverket skickar beslutet till deponenten. Räkningen avförs i efterhand vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Joensuu.

Om ansökan och pengarna kommer in olika dagar anses deponeringen ha skett det datumet då penningbeloppet betalas till regionförvaltningsverkets konto. Förutsättningen är dock att regionförvaltningsverket godkänner deponeringen.

Deponenten ska meddela den som har rätt att lyfta de deponerade medlen att depositionen har gjorts. Depositionen blir kvar hos regionförvaltningsverket tills utbetalning kan ske.

Om deponering ska kungöras i Officiella tidningen tar regionförvaltningsverket hand om detta och meddelar behörig rättsinnehavare, t.ex. inteckningshavaren, om deponeringen genom enskild delgivning. Edita Abp debiterar deponenten för kungörelsekostnaderna.

Upprätta deponeringsansökan

Av deponeringsansökan ska följande framgå:

 • deponentens namn, adress, e-post, telefonnummer och eventuell kontaktperson
 • för vems räkning deponeringen görs – vem som får lyfta medlen (om man vet detta anger man personens namn, adress, eventuell kontaktperson, telefonnummer)
 • vad depositionen grundar sig på
 • penningbelopp eller annan deposition
 • villkoren för utbetalning
 • återtagande av deposition – förbehåller sig deponenten rätten att återta det deponerade innan 10 år har förflutit?
 • datum och deponentens underskrift
 • samtycke till elektronisk behandling av ärendet
 • särskild faktureringsadress om sådan finns och egen referensuppgift

Regionförvaltningsverkens kontonummer och adresser står på blanketten.

Prestationsavgift

Den som deponerar till regionförvaltningsverket ska betala en prestationsavgift. Avgifter: Övriga beslut och prestationer till nedsatt självkostnadesvärde (Mottagande av deposition eller säkerhet). Från och med 1.1.2018 är prestationsavgiften 180 euro. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 55 euro.

Ingen prestationsavgift tas ut för utbetalning eller delbetalning av deponeringar.

Deponentens underrättelseplikt

När deponeringen är genomförd bör deponenten, om möjligt, genast underrätta personen för vars räkning deponeringen har gjorts. Om deponeringen har gjorts för flera personers räkning ska alla underrättas om deponeringen. Deponenten är skyldig att ersätta skada som han orsakar genom att utan laglig orsak underlåta sig att underrätta om depositionen.

Man kan även underrätta den som har rätt att lyfta deponerade medel genom att skicka personen regionförvaltningsverkets beslutet om mottagandet av depositionen. Beslutet innehåller uppgifter om deponeringen och de eventuella villkor som måste uppfyllas för att depositionens ska kunna lyftas.

Uppdaterad

Blanketter

Lagar och förordningar