Uttag av deposition med stöd av fastighetsbildningslagen

Man ansöker hos regionförvaltningsverket om att få ta ut deponerade medel med en fritt formulerad skriftlig ansökan eller en blankett.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • deponentens namn, adress, telefonnummer och uppgifter om eventuellt ombud
 • uppgifter om depositionen (vem som har deponerat och för vems räkning, när deponeringen gjordes och till vilket belopp, vad depositionen grundar sig på)
 • kontouppgifter till utbetalningen (IBAN, BIC, kontoinnehavare)

Redogörelser beträffande det enskilda fallet fogas som bilaga. Mer information om detta finns i avsnittet Tillandningsdepositioner och rätten till uttag.

Regionförvaltningsverket kontrollerar ansökan och fattar ett beslut om huruvida medlen har deponerats och om den sökande är berättigad att ta ut dem. Regionförvaltningsverket skickar beslutet till den sökande. Det tas inte ut någon prestationsavgift för uttag. Summan inklusive ränta lyfts från bankkontot och överförs till regionförvaltningsverkets konto, och därifrån överförs de till den sökandes konto.

Tillandningsdepositioner och rätten till uttag

Rätten att lyfta en deposition kan tillkomma tre olika parter: ett konstituerat delägarlag, ett icke konstituerat delägarlag eller en enskild delägare.

Depositionen ska betalas till delägarlaget om laget har konstituerat sig. Om delägarlaget inte har konstituerat sig betalas deponerad ersättning till ett icke konstituerat delägarlag, som vid sitt sammanträde beslutat att ersättning ska lyftas och valt ett ombud som ska sköta uppgiften.

När ersättning har betalats till delägarlaget kan en enskild delägare inte längre ansöka om att få lyfta sin del av deponerade pengar. Innan ersättning betalas ut till delägarlaget kan en enskild delägare ansöka hos regionförvaltningsverket om att få lyfta den del av ersättningsbeloppet som tillkommer denna. Delägaren ska förete ett tillförlitlig intyg över storleken på sin andel. Oftast innebär det en fastställd delägarförteckning, som kan hämtas från lantmäteribyrån.

Den som ansöker om utbetalning ska förete en redogörelse för fallet och deponeringen som uttaget gäller. Oftast innebär detta följande:

 • ett utdrag ur lantmäteribyråns fastighetsregister över det samfällda området för vars räkning deponeringen har gjorts
 • en beskrivning från lantmäteribyrån angående inlösningsförrättningen som deponeringen grundar sig på
 • eventuellt ett utlåtande från lantmäteribyrån om vem som förvaltar området varifrån det samfällda området har lösts in.

Konstituerat delägarlag

Om ett konstituerat delägarlag ansöker om utbetalning behövs som bilagor till ansökan förutom nyss nämnda utredningar också

 • delägarlagets vidimerade stadgor
 • fastighetsregisterutdrag där det framgår vem som har rätt att teckna firma eller ett mötesprotokoll där det framgår att man valt firmatecknare.

Icke konstituerat delägarlag

Om ett delägarlag som inte konstituerat sig (dvs. det finns inget tidigare fiske- eller delägarlag för området) men som förvaltar det samfällda området ifråga, ansöker om utbetalning behövs förutom ansökan och utredning följande handlingar:

 • mötesprotokoll där det framgår att delägarlaget sammankallats på lagligt sätt (I kallelsen ska nämnas att uttag av deponerade medel behandlas på mötet. Frågan ska ha behandlats på mötet och man ska ha utsett ett ombud att lyfta medlen från regionförvaltningsverket.)
 • ett lagakraftbevis från tingsrätten om att besvär inte har anförts över mötet.

En enskild delägare

Om delägarlaget inte har konstituerat sig, men det finns en fastställd förteckning över delägarna kan en enskild delägare ansöka om att få lyfta sin del av det deponerade pengarna. Till ansökan och utredningen ska bifogas

 • ett utdrag ur lantmäteribyråns fastighetsregister där fastighetens andel i det samfällda området framgår
 • ett lagfartsbevis från lantmäteribyrån som visar att den sökande äger fastigheten.

Deponentens rätt att ta ut depositionen efter att tio år förflutit

Deponenten har rätt att lyfta pengar som ännu inte har tagits ut när tio år har förflutit sedan deponeringen.

Ansökan om att få återta depositionen ska framställas inom ett år efter det att tio år har förflutit från det att deponeringen gjordes. Om deponenten inte framställer kravet på uttag inom utsatt tid, tillfaller tillgångarna staten.

Uppdaterad

blanketter

lagar och förordningar