Uttag av deposition med stöd av deponeringslagen

Ta ut deponerade medel

Man ansöker hos regionförvaltningsverket om att få ta ut deponerade medel med en fritt formulerad skriftlig ansökan eller en blankett. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • deponentens namn, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter om eventuellt ombud
  • ärendets diarienummer eller uppgifter om depositionen (vem som har deponerat och för vems räkning, när deponeringen gjordes och till vilket belopp, vad depositionen grundar sig på)
  • kontouppgifter till utbetalningen (IBAN, BIC, kontoinnehavare)
  • samtycke till elektronisk behandling av ärendet (ja/nej)
  • redogörelser beträffande det enskilda fallet som bilaga

Regionförvaltningsverket kontrollerar ansökan och beslutar om den sökande är berättigad att lyfta de deponerade medlen. Regionförvaltningsverket skickar beslutet till den sökande. Summan (inklusive eventuell ränta) lyfts från bankkontot och överförs till regionförvaltningsverkets konto, och därifrån överförs de till den sökandes konto.

Det tas inte ut någon prestationsavgift för utbetalningen av medlen.

Rätten till uttag i depositionsförfarandets olika faser

Den för vars räkning deponering har gjorts har rätt att inom tio år ta ut dvs. lyfta deponerade medel. Även deponenten har under den här tiden rätt att lyfta medlen om deponenten har förbehållit sig denna rätt.

Då tio år har förflutit sedan depositionen gjordes, kan deponenten få det deponerade beloppet tillbaka. Deponenten har inte behövt göra ett återtagandeförbehåll. Deponenten måste dock ansöka om uttag hos regionförvaltningsverket inom ett år från det att tioårsperioden löper ut (dvs. innan elva år har förflutit från det att deponeringen gjordes).

Vid utgången av det elfte året tillfaller deponerade medel som inte tagits ut staten.

Uttag av deposition som gjorts för flera personers räkning

Om depositionen har gjorts för flera personers räkning för att de alla gjort anspråk på deposition, ger regionförvaltningsverket inte ut depositionen till någon av dem förrän domstolen genom laga kraft vunnen dom har avgjort vem av parterna som är berättigad depositionen eller förrän parterna kommit överens om det.

Deponentens rätt till uttag av deposition

Återtagandeförbehåll

Deponenten kan vid deponeringen förbehålla sig rätten att återta depositionen. Depositionen överlåts emellertid inte till deponenten, om någon har gjort anspråk på depositionen och inte ger sitt samtycke till återtagandet. Om anspråket har förkastats genom en laga kraft vunnen dom, kan dock depositionen tas ut med stöd av förbehållet. I vissa lagar har rätten till återtagandeförbehåll förbjudits, t.ex. i aktiebolagslagen (21.7.2006/624) (18 kap. 11 §).

Deponenten frigörs inte från sin skyldighet att erlägga betalning eller utföra annan prestation, om deponenten med stöd av sitt återtagandeförbehåll har återtagit depositionen innan tio år förflutit från det att deponeringen gjordes. Deponenten frigörs inte heller från sin fullgörelseskyldighet om depositionen, på grund av att deponenten lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter, har lämnats ut till någon som inte har varit berättigad den.

Uttag av deponerade medel efter att tio år har förflutit

Med stöd av deponeringslagen har deponenten rätt att göra anspråk på de deponerade medlen efter tio år från deponeringen.

Kravet på att få återta depositionen ska framställas inom ett år efter det att tio år har förflutit från det att deponeringen gjordes. Målets anhängighet vid domstol kan ytterligare förlänga tiden. Om ärendet är under behandling i domstolen då tidsfristen på tio år har löpt ut, räknas tidsfristen istället från det datum då beslutet vunnit laga kraft.

Deponenten ska lämna in en skriftlig ansökan om uttag till regionförvaltningsverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • deponentens namn, epost, adress, telefonnummer
  • identifikationsuppgifter om depositionen (ärendets diarienummer, vem som har deponerat och för vems räkning, när deponeringen gjordes och till vilket belopp)
  • kontouppgifter till utbetalningen (IBAN, BIC, kontoinnehavare)
  • samtycke till elektronisk behandling av ärendet (ja/nej)

Framställs inte kravet på uttag inom utsatt tid, tillfaller medlen eller annan deponerad egendom staten.

Uppdaterad

På andra webplatser

Löysitkö vanhoja paperisia osakekirjoja?

Täältä löytyy luettelo tunnetuista osakekirjoista sekä tietoa niiden yhtiöistä: www.porssitieto.fi/osake/listag.html

Vanhojen osakekirjojen harrastajilla on oma yhdistyksensä, Osakekirjakeräilijät ry, jonka nettisivu on
www.osakekirjakerailijat.fi

Jos osakearvoa ei enää ole tai jos saantoselvityksiä ei syystä tai toisesta pystytä hankkimaan, kaikkien yhtiöiden osakekirjoilla on aina jäljellä keräilyarvo.

Blanketter

Lagar och förordningar