Socialservice och medling i familjefrågor
 

OBS! Blanketterna går bäst att öppna, fylla i och skriva ut i webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome.
 

Journalhandlingar|  Medling i familjeärenden|Verksamhetsberättelse|

Elektronisk ärendehantering (Valvira.fi)

E-tjänsten är avsedd för privata producenter av hälso- och socialvårdstjänster och självständiga yrkesutövare med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket. E-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

  • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
  • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
  • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
  • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården
  • enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

* Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.
 

Privat tillståndspliktig socialservice

Privat anmälningspliktig socialservice

Gemensamma blanketter för tillståndspliktig och anmälningspliktig socialservice

Journalhandlingar

Verksamhetsberättelse

Medling i familjeärenden

Uppdaterad