Styrning och tillsyn av socialvårdens tjänster 

Regionförvaltningsverkets (RFV) verksamhet är inriktad på att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt säkerställa rättsskyddet för socialservicens kunder. RFV styr och har tillsyn över kommunala och privata socialvårdstjänster.

Det finländska socialvårdssystemet bygger på den kommunala socialvården. Kommunerna ansvarar för att ordna socialservice. De kan producera tjänsterna själva, eller bilda samkommuner sinsemellan. En kommun kan även köpa socialservice av andra kommuner, av organisationer, privata serviceproducenter eller av staten.

Den socialservice som kommunen är ansvarig för att ordna är uppräknad i socialvårdslagen.

Socialservicen är:

 • socialarbete
 • socialjour
 • hemservice
 • stöd för närståendevård
 • boendeservice
 • anstaltsvård
 • familjevård
 • rehabilitering
 • barn- och familjetjänster
 • åldringsservice
 • handikappservice
 • missbruksarbete och missbrukstjänster.

RFV styr och har tillsyn över kommuner och privata serviceproducenter så att klientens rättsskydd förverkligas och klienten får jämlik behandling i regionen. Även tjänsteproducenternas verksamhet och tillvägagångssätt måste vara enligt bestämmelserna.

Om regionförvaltningsverket upptäcker lagstridigt förfarande, brister som äventyrar kundsäkerheten eller andra fel, kan RFV ge order om att felen eller bristerna ska undanskaffas. Tillsägelsen kan effektiviseras med ett vite. Om verksamheten inte vederbörligen åtgärdas inom utsatt tid, kan den avbrytas eller förbjudas.

RFV förebygger även uppkomsten av fel genom att handleda serviceproducenterna på förhand. RFV ger kommunernas myndigheter och privata serviceföretag råd, organiserar utbildningar, sprider god praxis och utarbetar meddelanden, styrningsbrev och tillsynsprogram. 

Målsättningen är att få en så enhetlig tillsyn som möjligt på riksplanet. För att förverkliga detta har regionförvaltningsverken och Social- och hälsovårdsbranschens tillstånds- och tillsynsmyndighet gjort upp tillsynsprogram för de centrala verksamhetsområdena inom socialservicen.

Uppdaterad