Nord Stream 2 AG ansöker om tillstånd enligt vattenlagen
för två naturgasledningar

Nord Stream 2 AG har lämnat in en ansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland om tillstånd enligt vattenlagen för att anlägga två naturgasledningar i Finlands ekonomiska zon. För projektet har dessutom ansökts om tillstånd till förberedelser. Företaget har samtidigt ansökt om samtycke av statsrådet att använda området i den ekonomiska zonen där rörledningarna ska anläggas i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Ledningarnas totala längd i Finlands ekonomiska zon är ungefär 374 kilometer. Naturgasledningarna kommer att löpa i närheten av den existerande Nord Stream-ledningen och beräknas tas i drift i slutet av år 2019.

Ansökan baserar sig i huvudsak på en miljökonsekvensbedömning (MKB), som NTM-centralen i Nyland har gett sitt utlåtande om. Enligt NTM-centralen var miljökonsekvensbedömningen tillräcklig. Sökanden har också låtit göra en bedömning av projektets konsekvenser för Natura 2000-områdena Sandkallan och Kallbådan och en Natura-behovsbedömning också av tre andra Natura 2000-områden.

Ansökan om tillstånd gäller undersökningar, anläggningsarbete på havsbotten, röjning av krigsmateriel, rörläggning, förberedelser inför idrifttagningen, idrifttagning och drift, kontroll samt underhåll, reparation och teknisk granskning.

Före rörläggningen röjs det krigsmateriel som finns i anläggningskorridoren och havsbottnen bearbetas ställvis genom anhopning av stenmaterial. Rörläggningen på finländskt område sker med ett dynamiskt positionerat fartyg. Detta minskar behovet att röja krigsmateriel och spridningen av sediment, eftersom ankare inte används för att positionera fartyget. Vid röjningen av krigsmaterial används bubbelgardiner för att förhindra spridning av undervattensbuller i sälarnas viktigaste områden.

Särskilt röjningen av krigsmateriel och anhopningen av stenmaterial orsakar buller och grumling av vattnet. Konsekvenserna berör djupa vattenområden på det öppna havet, och i ansökan har konsekvenserna i huvudsak bedömts vara ringa eller obetydliga. De konsekvenser röjningen av krigsmateriel har för enskilda gråsälar har bedömts vara måttliga.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kungör ärendet under perioden 19.10.2017 –20.11.2017. Under den tiden kan myndigheterna lämna in utlåtanden i ärendet, de som är parter kan framställa anmärkningar och övriga kan framställa sina åsikter. Handlingarna finns i tillstånds- och informationstjänsten

Finlands projektområde (pdf)
 

Ytterligare information:
Föredragande i projektet är miljööverinspektör Piia Nieminen, tel. 0295 016 611.
Ärendet avgörs av miljöråd Ville Salonen, tel. 0295 016 508,
fornamn.efternamn@rfv.fi
 

 

 


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta