Förslag om utmärkelsetecken som utdelas den 6 december kan lämnas in fram till den 30 april

 

Förslag på mottagare av Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons ordnar, som förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2020, bör lämnas till regionförvaltningsverken senast den 30 april 2020. Förslagen bör grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.
 

Vi ber om förslag om utmärkelsetecken inom följande ministeriers förvaltningsområde:

  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Inrikesministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Finansministeriet

Ordensförslagen bör i enlighet med riddarordnarnas stadgar grunda sig på anmärkningsvärda personliga meriter som bör motiveras väl i förslagen. Utgångspunkten för att tilldelas ett utmärkelsetecken är meriter som ligger över medelnivån som personen har uppvisat inom sin egen yrkessektor eller genom betydelsefulla samhälleliga tjänster.

En förutsättning för att till exempelvis en kommunal förtroendevald ska förlänas utmärkelsetecken är ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom kommunalförvaltningen. Då man föreslår utmärkelsetecken till en kommunal förtroendevald ska man för den föreslagna personen samtidigt uppge personens huvudsyssla och utbildning samt även övriga meriter och inte bara dem som har anknytning till förtroendeuppdraget.

Man kan förlänas ett högre utmärkelsetecken efter att det har gått minst sju år sedan ett utmärkelsetecken eller en hederstitel förlänades föregående gång. Då är det viktigt att poängtera meriter som kandidaten har samlat efter det senaste utmärkelsetecknet.

Noggrant ifyllda och välmotiverade förslag bör lämnas in senast 30.4.2020 till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten för utmärkelsetecknet bor.

Regionförvaltningsverken har till uppdrag att be om förslag på mottagare av utmärkelsetecken av kommunstyrelserna, utbildningssamkommunerna, sjukvårdsdistrikten och räddningsverken. Regionförvaltningsverket förmedlar förslagen till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet eller inrikesministeriet. Varje regionförvaltningsverk kan endast skicka en viss mängd förslag till ministerierna och förslagen måste därför gallras. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.

Ordensförslagsblanketten och ifyllningsanvisningar för blanketten

Mer information finns även här: www.ritarikunnat.fi

 

Mer information: fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 150, 13101 Tavastehus
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: enhetschef för undervisningsväsendet, överinspektör Asta Sark, tfn 0295 016 202
Inrikesministeriets förvaltningsområde: inspektör Sirpa Holopainen, tfn 0295 016 084
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210
Finansministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret, PB 50, 50101 S:t Michel
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890,
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för biblioteksväsendet Pirkko Rusi, tfn 0295 016 518
Inrikesministeriets förvaltningsområde: planerare Eini Kaasinen, tfn 0295 016 883
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret, PB 8002, 96101 Rovaniemi
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362
Finansministeriets förvaltningsområde: förvaltningssekreterare Leila Honkala, tfn 0295 017 347

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret, PB 22, 20801 Åbo
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077
Inrikesministeriets förvaltningsområde: räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Arja Saarenpää, tfn 0295 018 109
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret, PB 200, 65101 Vasa
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623 och planerare Staffan Storfors, tfn 0295 018 811
Inrikesministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Tarja Siirilä, tfn 0295 018 501
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526
Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret, PB 293, 90101 Uleåborg
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet, Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525
Inrikesministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535

 


Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta