Riskbedömning

Riskbaserad bedömning har i och med den nya lagstiftningen tagits upp som ett centralt element vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbaserad bedömning styr bekämpningsåtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism allt från övernationell nivå till enskilda rapporteringsskyldiga.

Med riskbaserad bedömning i den rapporteringsskyldigas verksamhet avses att rapporteringsskyldiga identifierar, bedömer och förstår riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som de utsätts för i den egna verksamheten och att de dimensionerar åtgärderna för förebyggande som lagen förutsätter enligt de identifierade riskerna.

Den rapporteringsskyldigas riskbedömning

Riskbedömningen som den rapporteringsskyldiga utarbetar om den egna verksamheten är grunden för riskbaserad verksamhet. Lagen kräver att en rapporteringsskyldig ska utarbeta en riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rapporteringsskyldigas riskbedömning  ska vara klar före den 31 december 2017. Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet. Riskbedömningen och ändringarna som görs i den ska på begäran utan oskäligt dröjsmål lämnas in till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Målet med riskbedömningen är att få varje rapporteringsskyldig att förstå varför dess verksamhet omfattas av lagstiftningen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Riskbedömningen hjälper den rapporteringsskyldiga att planera sina verksamhetsprinciper, förfaranden och kontrollen så att de står i rätt proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som verksamheten utsätts för. Mycket varierande aktörer omfattas av penningtvättslagen och de utsätts i olika grad för risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att undvika onödigt tunga förfaranden i de fall då risken är liten men å andra sidan att försäkra sig om att förfarandena är tillräckliga när risken är stor.

Regionförvaltningsverket har för rapporteringsskyldiga utarbetat en anvisning om hur man gör upp riskbedömningen, där går man mer i detalj in på riskbaserad bedömning och kraven som ställs på riskbedömningen. Det är emellertid inte fråga om en modellblankett för utarbetning av riskbedömningen.

Anvisning - Utarbetningen av rapporteringsskyldigas riksbedömning

Övervakarspecifik riskbedömning

Regionförvaltningsverket ska göra upp en riskbedömning om rapporteringsskyldiga som myndigheten övervakar som ska användas i tillsynsplaneringen. Vid uppgörandet av riskbedömningen ska regionförvaltningsverket observera:

1) kommissionens riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism som omfattar hela Europeiska unionen och i den indikerade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism (se På andra webbplatser);

2) den nationella riskbedömningen och i den indikerade nationella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism;

3) riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom den övervakade sektorn i anknytning till rapporteringsskyldiga och deras kunder, produkter och tjänster.

Ett sammandrag av riskbedömningen ges ut som även rapporteringsskyldiga kan utnyttja då de utarbetar sin egen riskbedömning. Uppgifterna om riskerna som de olika sektorerna utsätts för som används i den tillsynsmyndighetsspecifika riskbedömningen fås å sin sida från rapporteringsskyldigas egna riskbedömningar och via tillsynen.

Sammandrag av riskbedömningen - RFV i Södra Finland

Nationell riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism

I den nationella riskbedömningen ska man identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Finland.  I den nationella riskbedömningen ska den övernationella riskbedömningen som Europeiska kommissionen gjort upp beaktas. Målet med den nationella riskbedömningen är bland annat ge behöriga myndigheter, advokatföreningen och rapporteringsskyldiga information som stöder uppgörandet av riskbedömningen.

Inrikesministeriet samordnar det nationella riskbedömningsarbetet och ger ut sammandraget av riskbedömningen. Före publicering av sammandraget kan den rapporteringsskyldiga utnyttja forskning om nationella risker publiceras av Polisyrkeshögskolan (se På andra webbplatser).

 

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besökadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus
Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Asta Mykkänen, tnf. 0295 016 278

Uppdaterad