Rapportering

En innehavare av detaljhandelstillstånd ska på utsatta tider lämna tillsynsmyndigheterna de anmälningar och upplysningar som behövs för tillsynen över försäljningen och verksamheten i övrigt och för bedömning av verksamhetens risker.

En innehavare av detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker ska årligen separat för varje tillstånd meddela tillståndsmyndigheten värdet av försäljningen av alkoholdrycker och livsmedel. Årsanmälan ska lämnas in senast den 31 januari. Varje tillståndshavare ska lämna in uppgifterna till regionförvaltningsverket vid utgången av anmälningsperioden.

Regionförvaltningsverken inför uppgifterna i alkoholnäringsregistret. Tillståndshavaren kan fylla i och lämna in anmälningsblanketten antingen i pappersformat på en blankett som finns på adressen avi.fi eller elektroniskt på www.valvira.fi.

Om ingen försäljning skett under rapportperioden och om ingen anmälan gjorts om avbrott i detaljhandelsverksamheten, ska anmälan lämnas inom utsatt tid med meddelande om att ingen försäljning skett under perioden.

Det är viktigt för hela branschen att uppgifterna samlas in, eftersom de ger information för uppföljning av utvecklingen i branschen och för förebyggande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Uppdaterad