Rekistret för övervakning av penningtvätt

Rekistret för övervakning av penningtvätt (nedan tillsynsregistret) tas i bruk 1.7.2019. De rapporteringsskyldiga som övervakas av regionförvaltningsverket och som finns i handelsregistret, men inte i något av regionförvaltningsverkets register ska ansöka om att upptas i regionförvaltningsverkets nya tillsynsregister senast 14.7.2019.

Tillsynsregistret baserar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, nedan penningtvättslagen) som stiftats utifrån direktivet. Syftet med lagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen.

Följande aktörer ska ansöka om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt:

 • de som tillhandahåller juridiska tjänster (med undantag för advokater), till den del det är fråga om att de handlar i en klients namn eller för en klients räkning vid köp eller försäljning av fastigheter eller affärsenheter, vid förvaltning av konton eller tillgångar, vid bildande eller ledning av sammanslutningar eller vid säkerställande av kapital
 • de som på uppdrag sköter bokföringsuppgifter
 • de som direkt eller indirekt tillhandahåller skatterådgivningstjänster eller stöd i skattefrågor
 • de som tillhandahåller finansiella tjänster eller investeringstjänster och som inte övervakas av Finansinspektionen
 • varu- och konsthandlare som i kontanter tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro
 • fr.o.m. 1.12.2019 konsthandlare som tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro (i vilken form som helst)

valutaväxlare och de som tillhandahåller företagstjänster som också ska registrera sig i det nya tillsynsregistret. De aktörer som är upptagna i det nuvarande valutaväxlingsregistret eller registret över företagstjänster kan ansöka om att upptas i det nya registret fram till och med 31.12.2019.

Ansökan om att upptas i tillsynsregistret

Ansökan till registret för övervakning av penningtvätt görs med en elektronisk ansökningsblankett på sidan https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

 De fält som är obligatoriska att fylla i är markerade i blanketten. Den innehåller också fyllnadsanvisningar.

Målet är att registreringsansökan behandlas inom två veckor. Längden på handläggningstiden beror på eventuella köer och om vi behöver begära tilläggsuppgifter.

För registreringen i tillsynsregistret tas det ut en prestationsavgift enligt statsrådets förordning. Storleken på registreringsavgiften och på andra avgifter för prestationer enligt penningtvättslagen kan kontrolleras i avgiftstabellen som finns på regionförvaltningsverkets webbplats http://www.avi.fi/web/avi/asiointi-maksut (punkt 1.4 Prestationer enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).

Registreringsavgiften faktureras separat. Registreringsavgifterna är utmätningsbara utan särskilt beslut.

Uppgifter som införs i registret

Enligt penningtvättslagen ska följande uppgifter antecknas i registret:

 1. en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid och medborgarskap samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, datum för registreringen och besöksadress för varje driftställe där verksamhet bedrivs,
 2. en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, datum för registreringen och besöksadress för varje driftställe där verksamhet bedrivs,
 3. den näringsverksamhet som bedrivs och som ligger till grund för sökandens rapporteringsskyldighet,
 4. i fråga om valutaväxlare och de som tillhandahåller företagstjänster: fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum för följande personer: verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen, medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och även de som direkt eller indirekt innehar mer än 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan sammanslutning,
 5. administrativa påföljder som har påförts enskilda näringsidkare och juridiska personer samt uppmaningar och förbud som har förenats med vite,
 6. orsak till och tidpunkt för avförande ur registret.

Genom att registrera företagen i registret för övervakning av penningtvätt blir regionförvaltningsverkets tillsynsarbete effektivare. Det gör dessutom kontakten mellan rapporteringsskyldiga och regionförvaltningsverket smidigare i samband med anmälan och insamling av uppgifter och anvisningar.

Rapporteringsskyldighet föreligger för de näringsidkare som inom ramen för sin normala verksamhet har möjlighet att upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan misstänka kan bli utnyttjade för dessa ändamål. De som är rapporteringsskyldiga har en viktig roll när det gäller att bekämpa och reda ut penningtvätt och terrorismfinansiering, eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få information om tvivelaktiga transaktioner.

Registrering av förmånstagare i handelsregistret

Visste du att företag från och med 1.7.2019 också måste registrera sin förmånstagare i handelsregistret? Mer information om registrering av förmånstagare finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/formanstagare_registreras_fran_juli_2019.html.

Kontaktuppgifter

överinspektör Marian Jecu, tfn 0295 016 632
inspektör Karoliina Könnilä, tfn 0295 016 647

 

Uppdaterad

Oikopolut