Patientens ställning och rättigheter

Regionförvaltningsverket styr och övervakar sin regions primärvård (hälsocentralerna), specialiserade sjukvård (sjukhus, polikliniker), privata hälsovårdsinrättningar och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård.

Till patientens rättigheter hör bl.a.:

  • att ha tillgång till vård
  • att välja vårdplats för icke-brådskande vård
  • patientombudsman
  • anmärkning och klagomål

Tillgång till vård

Regionförvaltningsverket övervakar tillgången till vård enligt vårdgarantilagen och att befolkningen får information om väntetiderna på hälsocentralerna och inom den specialiserade vården.

I Finland får alla som behöver brådskande vård genast hjälp på hälsocentralernas och sjukhusens jourmottagningar, oberoende av vilken kommun patienten är bosatt i. Under vardagar då hälsocentralen är öppen ska det gå att få omedelbar kontakt med den per telefon eller vara möjligt att besöka den personligen.

Icke-brådskande vård erbjuds kommuninvånarna på hälsocentralerna och för tillgången till denna vård finns det fastställda tidsramar.

Rätt att välja vårdplats för icke-brådskande vård

Du som patient kan välja från vilken hälsostation i din kommun du får de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i kapitel 2 och 3 i hälso- och sjukvårdslagen. Rätten att välja vårdplats gäller följande tjänster: hälsorådgivning och hälsoundersökningar, screeningar, rådgivningsbyråtjänster, skol- och studerandehälsovård, företagshälsovård, seniorrådgivning, intyg, sjukvård/undersökning/behandling/ förbrukningsartiklar, hemsjukvård, mun- och tandvård, mentalvårdsarbete, alkohol- och drogprevention och medicinsk rehabilitering.

Byte av hälsostation ska anmälas skriftligt både till den hälsostation man använder för närvarande och den valda hälsostationen. Hälsostationen kan bytas för ett år i taget och kan inte bytas på nytt mitt under ett år.

En klient/patient som på grund av t.ex. arbete, studier, fritid eller någon annan motsvarande orsak är bosatt eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför sin hemkommun får för vård enligt vårdplanen också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsovårdscentralen ändras.

Också i sådana fall ska klienten/patienten göra en skriftlig anmälan om byte av hälsostation och skicka vårdplanen från den egna hälsostationen till den hälsostation dit vården som ges enligt vårdplanen flyttas.

Patientombudsman

Patientlagen garanterar vissa rättigheter för dig som patient. Du har rätt att få god vård och ett gott bemötande, vården och behandlingen ska ske i samförstånd med dig, rätt att få information samt datasekretess och patientombudsman. Likabehandlingen av patienter innebär att du oberoende av ort eller hälso- eller sjukvårdsenhet ska ha tillgång till en oberoende patientombudsmannatjänst av hög kvalitet.

Patientombudsmannens uppgift är att:

  1. ge patienterna råd i frågor som rör tillämpningen av patientlagen
  2. hjälpa patienterna att framställa en anmärkning eller ett klagomål
  3. hjälpa patienterna i ärenden som rör patientskador
  4. informera om patienternas rättigheter
  5. på annat sätt arbeta för att patienternas rättigheter ska bli tillgodosedda

Patientombudsmannen tar inte ställning till diagnos eller behandlingens/vårdens innehåll. Patientombudsmannens kontaktuppgifter får du på vårdplatsen.

Anmärkning eller klagomål

Om man som patient eller anhörig till patienten är missnöjd med behandlingen, vården eller bemötandet inom hälso- eller sjukvården bör man genast ta upp saken med personalen. Om problemet inte kan redas ut eller lösas tillfredsställande har patienten eller den som är anhörig rätt att göra en skriftlig anmärkning till den behandlande/vårdande enhetens chef eller i särskilt svåra fall lämna in ett klagomål om saken. Svar på anmärkningen ska fås inom skälig tid (ca 1 månad).

Ett klagomål som gäller hälso- eller sjukvård kan lämnas in fritt formulerat eller på en särskild blankett och skickas till det regionförvaltningsverk inom vilkets område patienten har vårdats/behandlats. Om misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt handikappad lämnas klagomålet till Valvira.

Av klagomålet ska det framgå vilken inrättning eller yrkesutbildad person som den som anför klagomålet är missnöjd med och på vilka grunder vården, behandlingen eller agerandet har upplevts som felaktigt. Också klagandens namn, adress och andra eventuella kontaktuppgifter ska framgå tydligt.

Klagomålet undersöks avgiftsfritt och behandlas objektivt. Regionförvaltningsverket meddelar ett skriftligt beslut på klagomålet.

Uppdaterad

Genvägar

Rättsydd

på andra webbplatser