Utvärdering av basservice 

Ett av regionförvaltningsverkens uppdrag är att följa upp och utvärdera lagenlig och jämlik tillgång till basservice. Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Inom bildningsväsendet är det undervisnings- och kulturministeriet som definierar utvärderingsuppdragen. Basserviceutvärderingar görs vartannat år och rapporten från utvärderingen 2017 finns nu tillgänglig på www.patio.fi. Det svenskspråkiga och det finskspråkiga undervisningsväsendet utvärderas separat. Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ansvarar för utvärderingen av det svenskspråkiga undervisningsväsendet och bibliotekstjänsterna.  

Temat för utvärderingen år 2017 var jämlikhet och områdena som utvärderades var följande:

  • Rätten till småbarnspedagogik
  • Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
  • Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster
  • Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna
  • Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna
  • Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster
  • Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Från alla områden har sammandrag och slutsatser översatts till svenska. Rapporter om småbarnspedagogiken, skolskjutsarna och biblioteken finns i sin helhet på svenska.

Video 1: Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl intervjuas om basserviceutvärderingen
Video 2: Resultat från basserviceutvärderingen inom småbarnspedagogik
Video 3: Överinspektör Susanne Ahlroth intervjuas om basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet

Kontakt:
Grundläggande utbildning – överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
Småbarnspedagogik – överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
Bibliotek – överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Tidigare rapporter
Utvärdering av basservice 2015 (i Patio)
Regionförvaltningsverkens utvärdering av läget inom basservicen 2013
Basservicen inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2013
Basservicen i Södra Finland 2013
Basservicen i Egentliga Finland och Satakunta 2013

Regional information


Uppdaterad