Indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret. Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet.

Regionförvaltningsverket övervakar också att de aktörer som finns antecknade i registret bedriver sin verksamhet lagenligt och iakttar god indrivningssed. Regionförvaltningsverket måste förbjuda indrivningsverksamhet som i strid med lagen bedrivs utan registrering.

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i sådana fall där det är uppenbart att fordringarna har övertagits enbart för indrivning.

Registreringsskyldigheten gäller bland annat inte om

  • fordringsägaren indriver egna fordringar
  • fordringsägaren indriver fordringar för samfund som tillhör samma koncern
  • indrivningsverksamheten är sporadisk och har inte marknadsförts
  • tillsynen över verksamheten är ordnad på något annat sätt, exempelvis inom kreditinstituts, fond- eller försäkringsbolags verksamhet samt när det gäller advokater.

====================================================================================================

Indrivningsbrev skickade av FC Perintä Oy:s konkursboförvaltare: information till mottagarna

Begär den som sänt brevet om en utredning

Om det är oklart om fordran är befogad eller det finns oklarheter i avbrytningsåtgärderna för preskribering eller skäligheten i de krävda kostnaderna kan den som fått indrivningsbrevet begära den som sänt brevet om en utredning av omständigheterna.

Du har rätt att på begäran få exempelvis:

  • uppgifter om vad och vilka handlingar fordran grundar sig på, exempelvis ett skuldebrev eller beställingsavtal
  • utredning om avbrytningsåtgärderna för preskribering av skulden, exempelvis när indrivningsbrevet är skickat och till vilken adress
  • en specifikation av krävda indrivningskostnader.

Fordran kan bestridas

Om du anser att kraven helt eller delvis är obefogade, till exempel för att fordran är preskriberad eller på grund av oskäliga indrivningskostnader, kan du bestrida fordran helt eller delvis.

Bestridandet ska motiveras och vi rekommenderar att man gör det skriftligen, till exemper per e-post till den som har hand om indrivningen. Indrivningen av en bestriden fordran får inte fortsättas. Borgenären måste avstå från skulden eller föra ärendet till domstol för att avgöras där. I sista hand är det alltid en domstol som avgör gäldenärens betalningsskyldighet i tvistemål.

Kontakta konsumentrådgivningen vid behov

Om dur har fått indrivningsbrev som FC Perintä Oy:s konkursboförvaltare advokat i sitt eget namn har skickat och du vill ha personlig handledning och råd kan du kontakta komsumentrådgivningen. Konsumentrådgivningen hjälper vid problematiska situationer som gäller konsumentfordringar. Konsumentrådgivningens kontaktuppgifter hittar du på adressen kkv.fi/sv/konsumentradgivning.

Vid behov kan en konsumentgäldenär föra sitt ärende till konsumenttvistenämnden för att avgöras där. En förutsättning för att ärendet ska behandlas i konsumenttvistenämnden är att konsumenten först har varit i kontakt med konsumentrådgivningen.

Konsumentombudsmannen är dessutom behörig myndighet i ärenden som gäller indrivning av konsumentfordringar och vid behov kan man göra en åtgärdsbegäran för ärendet till konkurrens- och konsumentverket.

Läs mer i pressmeddelandet

=====================================================================================================
 

KONTAKTUPPGIFTER:

  • Förfrågningar: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Officiell e-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

E-postadresser: fornamn.efternamn(a)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga.   Skyddad e-post

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bangårdsvägen 9
PB 150
13101 Tavastehus
Telefon 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

 

överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn. 0295 016 029

överinspektör Timo Korhonen, tfn 0295 016 146

överinspektör Sinikka Laaksonen, tfn. 0295 016 573

överinspektör Seela Saraniva, tfn. 0295 016 680

överinspektör Matti Laiho, tfn. 0295 016 546

överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn. 0295 016 627

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (registeringsärenden)

Uppdaterad