Indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland beviljar koncessioner (tillstånd) för indrivningsverksamhet i hela landet. Koncession beviljas för högst fem år.

RFV i Södra Finland övervakar också att de som beviljats koncession för indrivningsverksamhet iakttar god indrivningssed och bedriver verksamheten lagenligt. Regionförvaltningsverket ska förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan koncession.

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i de fall då det är uppenbart att fordringarna har mottagits endast för indrivning.

Koncession krävs inte om

  • fordringsägaren indriver egna fordringar
  • fordringsägaren indriver för samfund som tillhör samma koncern
  • indrivningsverksamheten är sporadisk och har inte marknadsförts
  • tillsynen över verksamheten är ordnad på något annat sätt, exempelvis inom penning-, pensions- och försäkringsinrättningar samt vad gäller advokater.

KONTAKTUPPGIFTER:

  • Förfrågningar: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Officiell e-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

E-postadresser: fornamn.efternamn(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bangårdsvägen 9
PB 150
13101 Tavastehus
Telefon 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Timo Korhonen, tfn 0295 016 146

överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn. 0295 016 029

överinspektör Iina Hyvärinen, tfn. 0295 016 034 (ti-to)

överinspektör Matti Laiho, tfn. 0295 016 331

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (indrivningstillstånd)

Uppdaterad