Indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret. Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet.

Regionförvaltningsverket övervakar också att de aktörer som finns antecknade i registret bedriver sin verksamhet lagenligt och iakttar god indrivningssed. Regionförvaltningsverket måste förbjuda indrivningsverksamhet som i strid med lagen bedrivs utan registrering.

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i sådana fall där det är uppenbart att fordringarna har övertagits enbart för indrivning.

Registreringsskyldigheten gäller bland annat inte om

  • fordringsägaren indriver egna fordringar
  • fordringsägaren indriver fordringar för samfund som tillhör samma koncern
  • indrivningsverksamheten är sporadisk och har inte marknadsförts
  • tillsynen över verksamheten är ordnad på något annat sätt, exempelvis inom kreditinstituts, fond- eller försäkringsbolags verksamhet samt när det gäller advokater.

KONTAKTUPPGIFTER:

  • Förfrågningar: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Officiell e-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

E-postadresser: fornamn.efternamn(a)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga.   Skyddad e-post

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bangårdsvägen 9
PB 150
13101 Tavastehus
Telefon 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

 

överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn. 0295 016 029

överinspektör Timo Korhonen, tfn 0295 016 146

överinspektör Sinikka Laaksonen, tfn. 0295 016 573

överinspektör Seela Saraniva, tfn. 0295 016 680

överinspektör Matti Laiho, tfn. 0295 016 546

överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn. 0295 016 627

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (registeringsärenden)

Uppdaterad