Indrivning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och övervakar riksomfattande att de som är registrerade följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet.

Endast sådana näringsidkare som har registrerats att bedriva indrivningsverksamhet får bedriva indrivningsverksamhet. Näringsidkare ska anmäla regionförvaltningsverket om att registreras om man har som syfte att bedriva indrivningsverksamhet. Indrivningsverksamhet utan registrering är olagligt. Regionförvaltningsverket förbjuder sådan verksamhet genast om uppgifter om detta kommer fram.

Med indrivningsverksamhet avses

  1. indrivning av fordringar för någon annans räkning
  2. indrivning av egna fordringar i fall där det är uppenbart att fordringarna har övertagits endast för indrivning.

Med indrivning avses åtgärder vars syfte är att få gäldenären att frivilligt betala en förfallen fordran.

Registreringsplikt gäller bland annat inte om

  • borgenären driver in egna fordringar
  • borgenären driver in fordringar för en sammanslutning som hör till samma koncern.
  • indrivningsverksamheten är tillfällig och inte marknadsförs
  • verksamheten övervakas på annat sätt: till exempel av kreditinstitut, fond- och försäkringsbolag samt jurister

Regionförvaltningsverket övervakar inte en borgenärs egen indrivning, utsökning eller indrivning av fordran i en domstol. Regionförvaltningsverket löser inte eventuella privaträttsliga anspråk som hör till ärendet, till exempel anspråk om att sänka på indrivningskostnaderna, ta ställning till avtalets giltighet eller skadeståndsyrkandet. Handläggningen av privaträttsliga anspråk hör till allmänna domstolars behörighet.

Konsumenttvistenämnden kan också ge en rekommendation till avgörande av ett tvistemål mellan en konsument och näringsidkare. Konsumenttvistenämnden kan låta bli att handlägga ärendet om konsumenten inte först har varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att utreda ärendet

 

KONTAKTUPPGIFTER:

 

  • Förfrågningar: elinkeinot.etela@avi.fi
  • Officiell e-post: registratur.sodra@rfv.fi

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Använd skyddad e-post när du skickar material vars innehåll är sekretessbelagt eller annars känsligt.  Skyddad e-post

Huvudkontoret i Tavastehus
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus

Kontoret i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bangårdsvägen 9, Helsingfors                                                                                                                                                                                                

Ämbetsverkets telefonväxel, tfn 0295 016 000
Fax 03 570 8002

Gruppledare, överinspektör Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029
Överinspektör Matti Laiho, puh. 0295 016 546
Överinspektör Seela Saraniva, puh. 0295 016 680
Överinspektör Jouni Kiviniemi, puh. 0295 016 627

Registreringsärenden:
Överinspektör Sinikka Laaksonen, puh. 0295 016 573
Inspektör Tiina Pekala, puh. 0295 016 182

Uppdaterad