Regionförvaltningsverket (RFV) är socialvårdens regionala styrnings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet. Myndighetens målsättning är att trygga att befolkningen får goda socialvårdstjänster.

Regionförvaltningsverket styr och har tillsyn över både kommunala och privata socialvårdstjänster. Myndigheten verkar för regioninvånarnas bästa i samarbete med kommunerna och övriga lokala och regionala aktörer. Det är möjligt att få råd av regionförvaltningsverket, om det finns allvarliga fel eller brister i servicen eller kvaliteten, eller om en klient behandlas osakligt.

Regionförvaltningsverkets verksamhet inom socialservicen styrs av lagstiftningen och verket samarbetar med social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och andra aktörer.

Till regionförvaltningsverkets uppgift hör:

  • att styra och ha tillsyn över socialvården
  • tillstånd och anmälningar för privata producenter av socialservice (bevilja tillstånd och registrera socialserviceverksamhet)
  • att behandla klagomål.

Regional information

Uppdaterad