Pantlåneinrättningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar koncessioner för pantlåneinrättningar. Koncession kan beviljas också för en ny pantlåneinrättning innan den registreras.

Följande uppgifter ska bifogas koncessionsansökan:

  • en utredning om pantlåneinrättningens ägare och deras ägarandelar,
  • en utredning om förvaltningen och om de personer som sköter förvaltningen,
  • stiftelseurkunden,
  • andra upplysningar som regionförvaltningsverket anser vara behövliga.

Regionförvaltningsverket ber polisen på den berörda orten ge ett yttrande om pantlåneinrättningens koncessionsansökan.

Koncession ska beviljas en pantlåneinrättning, om de uppgifter som erhållits om ägarnas och förvaltningspersonalens tillförlitlighet och lämplighet samt andra uppgifter bekräftar att pantlåneinrättningen kommer att ledas professionellt och tillförlitligt samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och att pantlåneinrättningen i övrigt kommer att iaktta bestämmelserna i lagen om pantlåneinrättningar. Anmälan om etablering och indragning av en pantlåneinrättnings filialer ska göras till regionförvaltningsverket.

Efter att ha hört sökanden har regionförvaltningsverket rätt att i koncessionen uppställa sådana villkor för pantlåneinrättningens affärsverksamhet som behövs för tillsynen.

Behandling av koncessionsansökan är avgiftsbelagd > Avgifter.

Uppdaterad

Lagar och förordningar