Servicenivån

Regionförvaltningsverket (RFV) bedömer räddningsväsendets servicenivå i kommuner och regioner inom följande delområden:

  • Förebyggande av olyckor och begränsning av olyckornas följder, bl.a. säkerhetskommunikation och tillsynsuppgifter. Målet är att varaktigt förändra säkerhetskulturen i hemmen, vid inkvarterings- och vårdinrättningar, inom industrin samt vid ämbetsverk.
  • Räddningsverksamhetens beredskap, bl.a. aktionsberedskapstiden, räddningsverksamhetspersonalens beredskap samt nivån på utrustningen. Viktiga enskilda angelägenheter är exempelvis en arbetssäker rökdykningsförmåga, styrkornas motsvarighet i förhållande till riskerna vid larm samt organisering av en behörig ledningsverksamhet och befälsjour.
  • Beredskap för stora olyckor och undantagsförhållanden som ingår i räddningsväsendets beredskap.

Räddningsväsendet inom regionen fattar beslut om servicenivån efter att ha hört kommunerna. Beslutet ska innehålla en utredning av de hot som finns inom regionen, en bedömning av riskerna som orsakas av dem, de fastställda målen för verksamheten samt en utredning av de resurser som finns till förfogande och av servicen och dess nivå. Dessutom ska beslutet innehålla en plan för utvecklingen av servicenivån. Beslutet om servicenivån är i kraft en viss tid och det ska skickas till regionförvaltningsverket.

Om det finns betydande missförhållanden i räddningsväsendets servicenivå som inte korrigeras inom den utsatta tid som uppställts av regionförvaltningsverket, kan regionförvaltningsverket förplikta räddningsväsendet att se till att servicen når upp till den nivå som förutsätts i lagen.

Uppdaterad