Delägarlagens stadgar

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fastställer stadgarna för delägarlag i enlighet med lagen om samfälligheter inom alla regionförvaltningsverkens områden.

Kontaktuppgifterna till delägarlagen och ändringar i dem ska skickas för kännedom till regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket. Enklast meddelas kontaktuppgifterna till Lantmäteriverket här.

Delägarlagets stadgar

Med samfällighet avses i lagen om samfälligheter områden eller särskilda förmåner som hör till två eller flera fastigheter gemensamt. En samfällighet kan vara ett mark- eller vattenområde. Fastigheternas ägare är delägare i samfälligheten eller i den gemensamma särskilda förmånen.  Delägarna utgör ett delägarlag. Delägarlaget kan vara antingen konstituerat eller icke konstituerat.

Delägarlaget blir konstituerat när stadgar godkänns för dess verksamhet och regionförvaltningsverket fastställer stadgarna.

I lagen om samfälligheter föreskrivs om delägarlagets stadgar.

I stadgarna för ett konstituerat delägarlag ska nämnas

 1. delägarlagets namn och hemort samt de samfälligheter eller gemensamma särskilda förmåner som hör till det
 2. styrelsens sammansättning och mandatperiod
 3. vem som har rätt att teckna delägarlagets namn
 4. när ordinarie delägarstämma ska hållas och vilka ärenden som därvid ska behandlas
 5. grunderna för de avgifter som delägarna ska betala
 6. hur delägarlagets förvaltning och räkenskaper ska granskas
 7. räkenskapsperioden, som kan vara högst fyra år, om inte något annat följer av 32 b § 2 mom. i lagen om samfälligheter, och när bokslutet ska upprättas
 8. hur delägarlagets stämma ska sammankallas och övriga meddelanden tillställas delägarna
 9. andra omständigheter av betydelse för skötseln av delägarlagets angelägenheter.

Om beslutanderätten enligt delägarlagets stadgar utövas av fullmäktige och inte av en delägarstämma, ska i stadgarna dessutom nämnas fullmäktiges och suppleanternas antal och mandatperiod samt hur de välj

Delägarlagets stadgar och stadgeändringar ska underställas regionförvaltningsverket för fastställelse, och de träder i kraft när fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. Regionförvaltningsverket ska fastställa stadgarna om de överensstämmer med lag och inte medför skada för någon delägare. I regionförvaltningsverkets beslut får ändring sökas genom besvär till förvaltningsrätten med iakttagande av förvaltningsprocesslagen.

Lagen om samfälligheter innehåller även andra bestämmelser om förvaltningen av samfälligheten och delägarlagets verksamhet.

Delägarlaget har omfattande prövningsrätt att själv besluta om sina stadgar. Följande omständigheter bör dock ägnas särskild uppmärksamhet i stadgarna:

 • Gemensamma stadgar kan inte godkännas för flera samfälligheter. Varje delägarlag ska ha sina egna stadgar, även om samfälligheterna i praktiken sköts gemensamt.
 • Samfälligheten som hör till delägarlaget ska nämnas med fastighetsregisterbeteckningen.
 • Om delägarlagets stämma sammankallas genom ett meddelande i en tidning som vanligen kommer ut på orten, bör tidningen nämnas med namn.

Enligt lagen om samfälligheter ska varje styrelsemedlem ha en personlig suppleant och styrelsen väljer inom sig en styrelseordförande och en vice ordförande.

Ansökan

En skriftlig ansökan om fastställandet av stadgarna ska skickas in till regionförvaltningsverket. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande och vid behov en särskild faktureringsadress. Till ansökan ska fogas

 • stadgarna som godkänts vid delägarlagets stämma
 • en kopia av protokollet från delägarlagets stämma, där stadgarna har godkänts
 • intyg över att beslutet har vunnit laga kraft (23 och 23 a § i lagen om samfälligheter).
 • I ansökan ska även anges om delägarlaget driver rörelse eller yrke av sådant slag att det är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen.

Ansökan skickas till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands kontor i Vasa. Ansökan kan även skickas in via e-post.

Prestationsavgift

För att handlägga ärenden om fastställande av stadgar för delägarlag debiterar regionförvaltningsverket en prestationsavgift på 125 euro.

Avgiften är den samma oavsett om regionförvaltningsverket fastställer stadgarna eller inte. För ansökningar som tas tillbaka eller som lämnas in med ofullständiga uppgifter debiteras en avgift baserad på använda arbetstimmar.

Räkningen avförs i efterhand vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Joensuu.

 

Mer information :

inspektör Anu Lassus, tfn 0295 018 793
anu.lassus(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Vasa

avdelningssekreterare Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518
kirsi.maenpaa(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Vasa

Uppdaterad

Lagar och förordningar