Projektplan

Fastställande av anläggningsprojektets omfattning söks hos regionförvaltningsverket med blanketten som ingår i projektplanen.

En projektplan lämnas in till regionförvaltningsverket cirka två år före det startår som har angivits i undervisnings- och kulturministeriets finansieringsplan. När projektet ingår i undervisnings- och kulturministeriets finansieringsplan kan projektplanen behandlas.
Regionförvaltningsverket fastställer hur stort statsunderstöd projektet maximalt kan beviljas.
Projektplaneringen är det skede där projektets tidtabell och genomförande, budget, finansiering och kostnadsmål fastställs. Här läggs grunden för planeringen och genomförandet av hela projektet.  När man börjar utforma en projektplan är det bra att kontakta regionförvaltningsverket för att utreda bl.a. grunderna för projektet. En noggrann planering är nyckeln till ett framgångsrikt projekt.

En utvecklingsplan för skolnätet som inkluderar indragna skolor ska läggas fram för projekt som gäller grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. I projektplanen ska även alternativa sätt att skaffa lokaler presenteras, såsom möjligheten att använda befintliga utrymmen. En mer omfattande utredning kan innehålla en helhetsredovisning över fastigheternas användning och utveckling, där man har utvärderat olika förvaltningsenheters behov av lokaler och deras placering samt beaktat möjligheten till gemensam användning av lokalerna.

Även samarbete mellan kommunerna ska utredas som ett alternativ för att ersätta byggnadsprojekten. Kostnadsjämförelserna ska bygga på livscykelkostnader.

I planeringen ska byggnadens tillgänglighet och användbarhet för rörelse- och funktionshindrade beaktas.

Ytterligare information om projektplanering finns i Utbildningsstyrelsens guide om statsfinansiering:
• Anläggningsprojekt inom allmänbildande utbildning

 Ytterligare anvisningar:


•    Anvisningar (pdf, 12 kt)
•    Anvisningar (docx, 14,6 kt)

Uppdaterad

Blanketter