› Tillbaka till den grafiska version

Byggande av läroanstalter och daghem

Regionförvaltningsverket kan bevilja separata statsunderstöd för byggande av läroanstalter och daghem om det har reserverats anslag för detta i statsbudgeten.

När anslag har avsatts ges närmare anvisningar om hur man ansöker om understödet.

Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, http://www.edilex.fi/forfattningssamling/20141410.pdf , enligt vilken statsbidrag för anläggningsprojekt för läroanstalter upphör från och med 2015.

I statsbudgeten för 2015 har det inte reserverats några anslag för statsbidrag till byggande av läroanstalter och därför fastställde inte undervisnings- och kulturministeriet någon finansieringsplan för 2015 - 2018.

När det gäller anläggningsprojekt som fått statsbidrag före 2015 fattar regionförvaltningsverket beslut om utbetalning av bidragen samt behandlar projektredovisningar och utför slutinspektioner.

Regionförvaltningsverket behandlar också eventuella återbetalningar av statsbidrag på grund av att statsbidragsverksamheten upphört.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projekten för läroanstalts- och daghemsbyggande separata statsbidrag för inomhusluft- och fuktskadeprojekt år 2014. Redovisningarna av projekten skickas till regionförvaltningsverken som slutinspekterar dem och ger utlåtande till ministeriet om betalning av projektens slutrat.

 I statsbidragsärenden som gäller anläggningsprojekt används blanketterna som finns under Blanketter i högra spalten på denna sida.

Uppdaterad

På andra webbplatser