› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

Vårens fortbildningar är här - printa fortbildningspostern!
 Ta en utskrift av vår tematiska och utskriftsvänliga fortbildningsposter och sätt på kaffebordet eller anslagstavlan!

Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Podcast: Marianne i dialog med finansministeriets Thomas Sund
Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl diskuterar i en färsk podcast med finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund om svenska språkets ställning i statsförvaltningen, inom bildningsväsendet och i nationen Finland.

Podcast-serien Duunissa Suomelle – I don för Finland bjuder in tjänstemän som genom nya och innovativa arbetssätt förnyar verksamheten. Avsnittet publicerades 29.11.2019.

Här hittar du hela serien

Kontakt: direktör Marianne West-Ståhl, marianne.west-stahl@avi.fi, tfn 0295 018 623

 


Fortbildning

Ekonomifostran som engagerar eleverna i Vasa 12.2, i Helsingfors 3.3 och i Åbo 4.3.2020
Regionförvaltningsverket ordnar tillsammans med Ung Företagsamhet en utbildningshelhet för lärare inom den grundläggande utbildningen.

Under dagen bekantar vi oss med praktiska metoder för ämnesöverskridande undervisning, mångvetenskapliga inlärningshelheter samt förverkligande av mångsidig kompetens - speciellt (K6) arbetslivskompetens och entreprenörskap – enligt läroplanens målsättningar.

Efter utbildningen har deltagarna möjligheten att beställa kostnadsfritt undervisningsmaterial. Som föreläsare och inspiratör för dagen fungerar Inger Aaltonen från Ung Företagsamhet.

Tid och plats: 
Vasa 12.2.2020 kl. 9.00-15.00, Vasa arbis, Kyrkoesplanaden 15, festsalen
Helsingfors 3.3.2020 kl. 9.00-16.00, Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, Senatfastigheters mötesrum Kirsikka
Åbo 4.3.2020 kl. 9.00-16.00, Statens ämbetshus, Självständighetsplan 2, mötesrum Ahtisaari 

Målgrupp:  Lärare och rektorer inom grundläggande utbildningen 

Program och anmälan.
Anmäl dig senast 3.2.2020 till Vasa och senast 24.2.2020 till Helsingfors och Åbo.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Preciserade riktlinjer för bedömningen i den grundläggande utbildningen i Vasa 18.2, i Helsingfors 26.2 och i Åbo 27.2.2020
Riktlinjerna för bedömningen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har preciserats och förtydligats.

De lokala läroplanerna uppgjorda enligt de preciserade riktlinjerna ska tas i bruk i alla grundskolor 1.8.2020. Vad har preciserats och varför?

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med Regionförvaltningsverket fortbildningsdagar i syfte att presentera centrala riktlinjer i bedömningen av elevens lärande och kunnande och att stödja arbetet med den lokala läroplanen och utvecklingen av bedömningen. Dagarna erbjuder också möjlighet tillgemensamma diskussioner tillsammans med kolleger.

Tid och plats: 
Vasa 18.2.2020 kl. 9.00-16.00, Statens ämbetshus, Wolffskavägen 35, Auditoriet
Helsingfors 26.2.2020 kl. 9.00-16.00, Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, Auditoriet
Åbo 27.2.2020 kl. 9.00-16.00, BioCity, Artillerigatan 6, Ministeri-sali 

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen, skolledare och ansvarspersoner  

Program och anmälan. Anmäl dig senast 3.2.2020

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Olika former av tillsyn inom småbarnspedagogik i Vanda 3.3.2020
Regionförvaltningsverket och Valvira ordnar informationsevenemang som riktar sig till aktörer inom småbarnspedagogiken.

Under evenemangen behandlas de olika formerna av tillsyn. Vi får också information om hur egenkontrollplanen ska upprättas och användas för att garantera kvaliteten på småbarnspedagogiken.

Evenemangen riktar sig i första hand till dem som anordnar småbarnspedagogik och till privata serviceproducenter.

Evenemanget i Vanda 3.3.2020 är tvåspråkigt. De övriga hålls endast på finska.

Tid: Tisdag 3.3.2020 kl. 9.30–15.30

Plats: Vanda, Heureka, Vetenskapsparken 1

Målgrupp: Administrativ personal inom småbarnspedagogiken

Program och anmälan (på finska): Anmäl dig senast 18.2.2020

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Kreativ kommunikation: Att hålla presentationer och bokprat i Vasa 5.3.2020
Vill du utveckla din förmåga att hålla tal, presentationer och bokprat på ett naturligt sätt? Känna dig trygg, bekväm och närvarande inför publik? Få kunskap och insikter som bidrar till effektiv, tydlig och inspirerande kommunikation?

Vi bjuder på en heldagskurs med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren på Wasa Teater om bland annat röstanvändning och kroppskännedom.

Tid: Torsdag 5.3.2020 kl. 9–15

Plats: Vasa, Wasa Teater, Sandögatan 7

Målgrupp: Bibliotekspersonal och andra intresserade

Program och anmälan: Anmäl dig senast 26.2.2020

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Berättarkonst och ordnande av fester – Inkluderande sagor och festtraditioner för barn i Åbo 10.3, Vasa 12.3 och i Helsingfors 25.3.2020
Hur levandegör man sagor för lyssnaren? Hur ordnar man och bjuder in till en fest där alla kan känna sig delaktiga?

Under fortbildningsdagen i storytelling och festtraditioner får deltagarna lära sig muntligt berättande och fira en fest. Vi gör grundläggande berättarövningar där vi beskriver karaktärer, platser och händelser genom att använda alla sinnen.

Dessutom planerar vi och firar en fest tillsammans. Vi går igenom festens olika delar: sagor, färger, musik, m.m.

Handledare: Ellu Öhman, dramapedagog, Ad Astra

Tid och plats:
Åbo 10.3.2020 kl. 9.00-15.30 i Statens ämbetshus, Självständighetsplan 2, mötesrum Niinistö
Vasa 12.3.2020 kl. 9.00-15.30, Huvudbiblioteket, Biblioteksgatan 13, Drama-salen
Helsingfors 25.3.2020 kl. 9.00-15.30, Folkhälsans hus, Topeliusgatan 20, mötesrum Solrosen

Målgrupp: Småbarnspedagoger, förskollärare, lärare och övriga intresserade

Program och anmälan: Anmäl dig senast 2.3.2020

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Varför sitta inne då allt hopp är ute?  - Att använda skol- och daghemsgården som lärmiljö i Helsingfors 12.3.2020
Varje barn tillbringar 1–3 timmar på skol- och dagisgården varje dag. Hurudan gården är har stor betydelse för barnens uppväxt och välbefinnande.

Kunniga och engagerade pedagoger är i nyckelposition gällande undervisningskvalitet, men också valet av lärmiljö berikar inlärningen. Därför behöver vi planera våra gårdar med omsorg.

En mer naturenlig daghemsgård minskar dessutom sjukfrånvaron hos både barn och personal.

Läs mer om naturenliga daghemsgårdar i AVI-bloggen.

Fortbildningsdagen är ett samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Tid och plats: Helsingfors 12.3.2020 kl.9.15–14.45, Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters auditorium, Bangårdsvägen 9

Målgrupp: ledande tjänstemän, rektorer, föreståndare, lärare och personal inom småbarnspedagogik, skola och idrott och övriga intresserade

Program och anmälan: Anmäl dig senast 26.2.2020

Kontakt:
Kristian Åbacka, kristian.abacka@avi.fi, tfn 0295 016 537
Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Utveckling av utbildningen inom småbarnspedagogiken i Tammerfors 18.3.2020
Behörighetskraven för personalen inom småbarnspedagogiken har genom lag förändrats. Detta betyder att det ställs nya krav på alla nivåer inom utbildningen och fortbildningen av personalen.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett forum för att utveckla utbildningarna inom småbarnspedagogiken och samarbetet mellan dessa. Samtidigt vill man stöda genomförandet av den yrkesstruktur för daghem som träder i kraft 2030.

Den här dagen arbetar vi med dessa frågor med särskild betoning på Svenskfinland.

Tid: Onsdag 18.3.2020 kl. 9-16

Plats: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tammerfors, Rum Häggman, A-huset, 2. vån

Målgrupp: Utbildnings- och fortbildningsanordnare, anordnare och producenter av småbarnspedagogik, övriga intresserade

Program och anmälan:  Anmäl dig senast 28.2.2020

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Vägledardagarna 2020: På väg mot år 2030 i Åbo 18–19.3.2020
Så här i början av ett nytt decennium tar vägledardagarna sikte på framtidens arbetsliv ur ett hållbarhetsperspektiv.

De flesta strateger är överens om att arbetslivet kommer att genomgå stora förändringar. Men vad bör vi beakta för att skapa mänsklig hållbarhet i arbetslivet? Vilka framtidstrender påverkar synen på arbete och livet överlag? Hur ser dagens unga och morgondagens vuxna på framtiden? Och hur ska vi se till att alla har de kompetenser som behövs för att klara sig i det framtida samhället?

Dessa frågor är bakgrunden till programmet för årets vägledardagar.

Tid: 18–19.3.2020

Plats: Åbo, Lemminkäinengatan 14–18, Åbo yrkesinstitut i Datacity, Auditorio

Målgrupp: Vägledare och elev- och studiehandledare

Program och anmälan: Anmäl dig senast 6.3.2020

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 

Sunda lokaler i Vasa 24.3.2020
Ett av målen med statsrådets program Sunda lokaler 2028 är att tillsammans med kommunerna utveckla en verksamhetsmodell för sunda utrymmen i offentliga byggnader.

Med hjälp av modellen strävar man efter att främja friska och säkra byggnader samt att öka nöjdheten hos användarna.

Tillfället i Vasa är tvåspråkigt och innehåller föreläsningar, kortare inlägg och möjlighet till diskussion om hur man tillsammans kan skapa och upprätthålla sunda arbetsmiljöer.

Tid och plats: Vasa 24.3.2020 kl. 8.15–16, Innovation center, Bock´s Corner Brewery, Gerbyvägen 18

Målgrupp: Kommunernas beslutsfattare, tjänstemän och personal som i sitt arbete möter teman kring inomhusluft inom till exempel miljöhälsovården, bildningsväsendet och arbetarskyddet samt övriga intresserade

Program och anmälan: Anmäl dig senast 10.3.2020

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Webbtillgänglighet i praktiken – Webbinarium 23.4.2020
Vad är webbtillgänglighet och hur kan jag öka tillgängligheten i mina digitala läromedel?

Under webbinariet Webbtillgänglighet i praktiken får du praktiska råd om hur du anpassar text och bild så att de blir tillgängliga för de flesta. Under tillfället kommer också Viena Rainio från Regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam att öppna upp vad webbtillgänglighetskraven i lagen innebär.

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon.

Närmare instruktioner skickas till de anmälda.

Webbinariet text- och skrivtolkas.

Målgrupp: Webbinariet lämpar sig för alla intresserade.

Anmälan: Anmäl dig senast 14.4.2020

Kontakt:
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619
kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071

 

Grunderna i upphovsrätt – Webbinarium 29.4.2020
Vilka material får jag använda i min undervisning? Hur kan jag och mina elever lagligt utnyttja texter, bilder och videon vi hittar på nätet? Vilka rättigheter har vi till sådant vi själva producerat?

Frågorna kring upphovsrätt i undervisningen är många och de juridiska svaren är inte alltid entydiga.

Under webbinariet 29.4.2020 kl. 14–15 kommer Nina Vainio, som är sakkunnig vid Kopiosto, att orientera oss i upphovsrättens grunder.

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon.

Närmare instruktioner skickas till de anmälda.

Målgrupp: Webbinariet lämpar sig för alla lärare

Anmälan: Anmäl dig senast 21.4.2020

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

Aktuellt inom vägledningen just nu:

Vägledardagarna i Åbo 18–19.3.2020
Vägledardagarna är en allfinlandssvensk konferens som samlar alla vägledare och studiehandledare i Svenskfinland till gemensam fortbildning och samverkan. De följande vägledardagarna ordnas i Åbo 18–19.3.2020. Anteckna datum redan nu och väl mött i Åbo!

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 


Bibliotek

Utredning: Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?
Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Svenska kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

Utredningen har tillkommit på initiativ av och görs i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering. Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Informatiker Maria Grundvall har utsetts till utredare och hon ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen presenteras med åtgärdsförslag på ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Information:
Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning@gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus@pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth@avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden, anna.wilhelmson@kulturfonden.fi


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

 

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Regional information

 

 


Uppdaterad

Genvägar

 

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta