› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

 

Svenska enheten för bildningsväsendet inhiberar sina fortbildningar och träffar som förutsätter fysisk närvaro fram till 31.5.2020
På grund av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 har Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet inhiberat sina fortbildningar som förutsätter fysisk närvaro fram till 31.5.2020.

Vi meddelar separat om motsvarande digitala tillställningar ordnas i stället.

Alla som har anmält sig till vårens fortbildningar får besked via e-post om de inhiberade enskilda tillfällena.

Den plötsliga övergången till distansundervisning är en utmaning för många lärare. För att stöda skolorna ordnar Regionförvaltningsverket en serie webbinarier stadievis. Webbinarierna är korta entimmespass efter skoldagen. Mer information om webbinarierna hittar du lägre ner på den här sidan.

Vi ordnar inte heller fysiska kontaktmöten och nätverksträffar fram till 31.5.2020, vid behov ordnar vi dem digitalt.

För de senaste uppdateringarna kan du följa med fortbildningskalendern och vår Facebooksida.

 

Kommunenkät
I genomsnitt 22 procent av barnen deltar i kommunernas småbarnspedagogik, och 9 procent i närundervisningen för elever i årskurserna 1–3.

På basis av undervisnings- och kulturministeriets och regionförvaltningsverkets kommunenkät är det ingen stor regional och lokal variation i hur undervisningen och småbarnspedagogiken ordnas eller i hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken eller närundervisningen under de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat.

Läs pressmeddelandet på svenska här.

 

Stöd för att ordna distansundervisning
För att bromsa coronavirusets spridning har närundervisningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen, vuxenutbildningen samt i yrkeshögskolor och universitet att avbrutits 18.3–13.5.2020.

För att stöda lärarna i anordnande av distansundervisning har landets svenskspråkiga tutorlärare börjat samla goda råd och tips på webbplatsen tutorlarare.fi.

Bidra gärna med egna råd och frågor kring distansundervisning.

 

UKM och RFV samlar svar på ofta förekommande frågor på sina webbplatser
Coronaviruset och dess spridning väcker frågor inom småbarnspedagogiken, i skolorna, läroanstalterna, högskolorna och biblioteken.

Undervisnings- och kulturministeriet har samlat information och svar på ofta förekommande frågor på sin webbplats.

Vanliga frågor som gäller skolor och undervisning finns på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har ytterligare frågor.

 


Fortbildning

Vårens fortbildningar
Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Hur ordna distansundervisning? - Webbinarium för den grundläggande utbildningen 26.3.2020
För att stöda lärarna inom den grundläggande utbildningen ordnade Regionförvaltningsverket i samarbete med Utbildningsstyrelsen och de regionala tutornätverken ett webbinarium 26.3 om pedagogisk praxis för ordnande av distansundervisning.

På tutorlarare.fi finns nu länk till inspelningen samt länk till de kommentarer som samlades in under webbinariet.

Målgrupp: Lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen

Material: Materialet från webbinariet finns nu samlat i vår materialbank

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Hur ordna distansundervisning? - Webbinarium för yrkesutbildningen 2.4.2020
Hur ska jag praktiskt, tekniskt och framför allt pedagogiskt ordna min distansundervisning? Vilket stöd finns att få?

Den plötsliga övergången till distansundervisning är en utmaning för många lärare. För att stöda lärarna inom yrkesutbildningen ordnar Regionförvaltningsverket ett webbinarium om pedagogisk praxis för ordnande av distansundervisning. Under webbinariet får deltagarna möjlighet att diskutera och dela pedagogiska utmaningar och lösningar med distansundervisning. Som diskussionsunderlag fungerar de frågor som deltagarna skickar in på förhand. Frågorna diskuteras tillsammans med PhD Charlotta Hilli som även ger oss pedagogisk vägkost kring att ordna distansundervisning.

Målgrupp: Lärare och rektorer inom yrkesutbildningen på andra stadiet samt ledande tjänstemän.

Material: Materialet från webbinariet finns nu samlat i vår materialbank

Kontakt:
överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Hur ordna distansundervisning? - Webbinarium för gymnasieutbildningen 6.4.2020
Hur ska jag praktiskt, tekniskt och framför allt pedagogiskt ordna min distansundervisning? Vilket stöd finns att få?

Webbinariet riktar sig till gymnasiets personal. Deltagarna har möjlighet att diskutera och dela pedagogiska utmaningar och lösningar i distansundervisningen.

Som diskussionsunderlag fungerar de frågor som deltagarna skickar in på förhand. Frågorna diskuteras tillsammans med PhD Charlotta Hilli, ÅA och undervisningsråd Pamela Granskog, UBS samt IKT-pedagogerna Simon Hansell, GIP, och Fredrik Åman, RFV. Du får digital och pedagogisk vägkost kring att ordna din distansundervisning.

Fram till 2.4 kan du skicka in frågor du vill att vi diskuterar under webbinariet.

Målgrupp: Lärare och rektorer inom gymnasieutbildningen samt ledande tjänstemän

Material: Materialet från webbinariet finns nu samlat i vår materialbank

Kontakt:
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

 


Bibliotek

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska
I utredningen Det breda uppdraget, om utbildning, rekrytering och arbete på allmänna bibliotek på svenska, framgår resultat som är oroande och påverkar den jämlika tillgången till och kvaliteten på svenskspråkiga bibliotekstjänster.

Problemen är mångfasetterade och omfattar ett stort antal aktörer.

I ett blogginlägg kommenterar Susanne Ahlroth utredningen, som regionförvaltningsverket var med och initierade.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Utredning: Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?
Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Svenska kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

Utredningen har tillkommit på initiativ av och görs i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering. Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Informatiker Maria Grundvall har utsetts till utredare och hon ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen presenteras med åtgärdsförslag på ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Information:
Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning@gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus@pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth@avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden, anna.wilhelmson@kulturfonden.fi

 


Lagkunskap

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

 

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.

 


 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Genvägar

 

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta