› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Regionen

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

Vårens fortbildningar är här - printa postern!
Nu finns en tematisk och utskriftsvänlig poster av vårens fortbildningar. Ta en utskrift och sätt på kaffebordet eller anslagstavlan!

Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Podcast: Marianne i dialog med finansministeriets Thomas Sund
Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl diskuterar i en färsk podcast med finansministeriets kommunikationschef Thomas Sund om svenska språkets ställning i statsförvaltningen, inom bildningsväsendet och i nationen Finland.

Podcast-serien Duunissa Suomelle – I don för Finland bjuder in tjänstemän som genom nya och innovativa arbetssätt förnyar verksamheten. Avsnittet publicerades 29.11.2019.

Här hittar du hela serien

Kontakt: direktör Marianne West-Ståhl, marianne.west-stahl@avi.fi, tfn 0295 018 623

 

Svenska enhetens utbildningsvideo om penkis har publicerats
Bänkskuddardagen, penkis, är en övergångsrit som firats i gymnasierna i Finland i över hundra år, men evenemanget nämns inte specifikt i gymnasielagen eller i gymnasiets läroplansgrunder. Penkis väcker ändå alltid frågor gällande ceremonins trygghet, ansvarsfördelning och traditionens betydelse i nutid.

Vi har därför valt att göra en utbildningsvideo om bänkskuddardagens juridik, pedagogik och psykologi. Penkisvideon Min drömpenkis publicerades på Tammerforshuset 28.11.2019 under det svenskspråkiga seminariet om gymnasiets nya läroplansgrunder (GLP2021) där lärare och rektorer från Svenskfinlands gymnasier var samlade.

För videon intervjuades ett antal experter och arbetet har utvärderats av en referensgrupp innan publicering. Alla medverkande listas i slutet av den tillhörande lärarhandledningen. Målgruppen för penkisvideon är personal och studerande i gymnasiet som är involverade i penkis. Syftet med videon är att stöda förberedelserna, klargöra ansvarsfrågorna och stärka tryggheten. Videon är på svenska och 21 minuter lång.

Videon hittar du här på vår Youtube-kanal: cutt.ly/mindrompenkisvideo
Lärarhandledningen hittar du här: cutt.ly/mindrompenkishandledning 

Kontakt: överinspektör Disa Widell, tfn 0295 018 621, disa.widell@avi.fi

 

Svenska enhetens Youtube-kanal
Visste du att vi har en egen Youtube-kanal?

Om inte lönar det sig att ta en titt på vårt utbud. Du kommer direkt till Svenska enhetens Youtube-profil via den här länken.

Aktuella videor just nu är t.ex. presentationen av Barnstrategin 2040 med socialråd Viveca Arrhenius från social- och hälsovårdsministeriet samt en intervju med Viena Rainio som är sakkunnig på Regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam. I videon förklarar Viena vad webbtillgänglighet är och vad vi kan göra för att öka tillgängligheten på våra webbsidor.

Nu har också Svenska enhetens utbildningsvideo om bänkskuddardagen, penkis publicerats.

 


Fortbildning

Ekonomifostran som engagerar eleverna i Vasa 12.2, i Helsingfors 3.3 och i Åbo 4.3.2020
Regionförvaltningsverket ordnar tillsammans med Ung Företagsamhet en utbildningshelhet för lärare inom den grundläggande utbildningen.

Under dagen bekantar vi oss med praktiska metoder för ämnesöverskridande undervisning, mångvetenskapliga inlärningshelheter samt förverkligande av mångsidig kompetens - speciellt (K6) arbetslivskompetens och entreprenörskap – enligt läroplanens målsättningar.

Efter utbildningen har deltagarna möjligheten att beställa kostnadsfritt undervisningsmaterial. Som föreläsare och inspiratör för dagen fungerar Inger Aaltonen från Ung Företagsamhet.

Tid och plats: 
Vasa 12.2.2020 kl. 9.00-15.00, Vasa arbis, Kyrkoesplanaden 15, festsalen
Helsingfors 3.3.2020 kl. 9.00-16.00, Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, Senatfastigheters mötesrum Kirsikka
Åbo 4.3.2020 kl. 9.00-16.00, Statens ämbetshus, Självständighetsplan 2, mötesrum Ahtisaari 

Målgrupp:  Lärare och rektorer inom grundläggande utbildningen 

Program och anmälan.
Anmäl dig senast 3.2.2020 till Vasa och senast 24.2.2020 till Helsingfors och Åbo.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Preciserade riktlinjer för bedömningen i den grundläggande utbildningen i Vasa 18.2, i Helsingfors 26.2 och i Åbo 27.2.2020
Riktlinjerna för bedömningen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har preciserats och förtydligats.

De lokala läroplanerna uppgjorda enligt de preciserade riktlinjerna ska tas i bruk i alla grundskolor 1.8.2020. Vad har preciserats och varför?

Utbildningsstyrelsen ordnar i samarbete med Regionförvaltningsverket fortbildningsdagar i syfte att presentera centrala riktlinjer i bedömningen av elevens lärande och kunnande och att stödja arbetet med den lokala läroplanen och utvecklingen av bedömningen. Dagarna erbjuder också möjlighet tillgemensamma diskussioner tillsammans med kolleger.

Tid och plats: 
Vasa 18.2.2020 kl. 29.00-16.00, Statens ämbetshus, Wolffskavägen 35, Auditoriet
Helsingfors 26.2.2020 kl. 9.00-16.00, Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, Auditoriet
Åbo 27.2.2020 kl. 9.00-16.00, BioCity, Artillerigatan 6, Ministeri-sali 

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen, skolledare och ansvarspersoner  

Program och anmälan. Anmäl dig senast 3.2.2020

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

Aktuellt inom vägledningen just nu:

Vägledardagarna i Åbo 18–19.3.2020
Vägledardagarna är en allfinlandssvensk konferens som samlar alla vägledare och studiehandledare i Svenskfinland till gemensam fortbildning och samverkan. De följande vägledardagarna ordnas i Åbo 18–19.3.2020. Anteckna datum redan nu och väl mött i Åbo!

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 


Bibliotek

Bibliotekschefsmöte 2020: Rekrytering och kompetens i Helsingfors 16.1.2020

Hur ser biblioteksutbildningen ut i Svenskfinland? Överensstämmer den med behoven på arbetsmarknaden? Hur rekryterar biblioteken efter att den nya bibliotekslagen trädde i kraft? Hur skulle man rekrytera för att få tag på svenskspråkig personal och sådant kunnande biblioteket behöver? Hur borde kompetensen förnyas? 

Bibliotekschefsmötet 2020 ordnas i samband med publiceringen av rapporten Det breda uppdraget: Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland. Utredningen gjordes på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket och finansierades av Svenska kulturfonden.

Tid: Torsdag 16.1.2020 kl. 11.30 – 16.00 (möjlighet att delta i publiceringen av rapport på samma plats kl. 9-11.30)  

Plats: Böle bibliotek, Auditoriet, Klockbron 9, Helsingfors  

Målgrupp: Bibliotekschefer, enhets- och servicechefer, bildningsdirektörer och andra ansvariga för kommunernas bibliotekstjänster 

Program och anmälan. Anmäl dig senast 7.1.2010.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Lansering och presentation av utredningen
Det breda uppdraget: utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland

Utredningen har gjorts på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket och finansierats av Svenska kulturfonden. I samband med lanseringen ordnas ett kort seminarium med inbjudna kommentarer och diskussion. Efter detta tillfälle ordnas Bibliotekschefsmöte 2020 på samma plats med samma tema ur ett ledarskapsperspektiv (se ovan).

Anmälan till lanseringen och presentationen senast 10.1.2020 på https://anmalan.kulturfonden.fi/

Tid: 16.1.2020 kl. 9.30 – 11.30 (kaffeservering från kl. 9) 
Plats: Böle bibliotek, Auditoriet, Klockbron 9, Helsingfors

 

Utredning: Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?
Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Svenska kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

Utredningen har tillkommit på initiativ av och görs i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering. Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Informatiker Maria Grundvall har utsetts till utredare och hon ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen presenteras med åtgärdsförslag på ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Information:
Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning@gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus@pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth@avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden, anna.wilhelmson@kulturfonden.fi


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

 

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Regional information

 


Uppdaterad

Genvägar