› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Sommaren har kommit, men redan nu lönar det sig att ta en titt i vår fortbildningskalender och pricka in höstens program i den egna kalendern. Vägledardagarna och elev- och studerandevårdsdagarna har etablerat sin plats under höstterminen, men det finns också mycket annat och mera sätts in allt efter som datum och orter spikas. Fortbildningskalendern hittar du här och vill du ta del av material från tidigare fortbildningar finns dessa här.

Yrkesutbildningsturné
Undervisnings- och kulturministeriet ordnar i samarbete med regionförvaltningsverken en yrkesutbildningsturné hösten 2017. Tvåspråkiga tillfällen ordnas i Vasa 20.9.2017 och i Helsingfors 4.10.2017. Under evenemanget presenteras hur yrkesutbildningen förnyas. Alla som inom sitt arbete berörs av yrkesutbildningsreformen inbjuds att delta: yrkesläroanstalternas ledning, lärare, studiehandledare i alla utbildningsformer, medlemmarna av sektionerna för livslång vägledning i alla regioner, arbetslivsrepresentanter och övriga intresserade. Inbjudan med anmälan följer senare.  Förhandsinbjudan hittar du här. Kontaktperson i Vasa överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621, kontaktperson i Helsingfors överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616.

Två fristående fortbildningsdagar i krispsykologi 3–4.10.2017 i Helsingfors
Svenska enheten bjuder in Unni M. Heltne, norsk psykolog, specialist i klinisk psykologi och föreläsare. Hon har mångårig erfarenhet av forskning kring och praktiskt arbete med kriser, katastrofer och beredskapsfrågor både nationellt och internationellt. Unni har framförallt arbetat med barn som upplevt förluster och trauma och är chef för Senter for krisepsykologi. Rubrikerna för de två fortbildningsdagarna är Barn som upplevt krig och katastrofer och Kris och katastrofintervention i praktiken. Fortbildningen går på norska och riktar sig till daghems-, undervisnings- och elevvårdspersonal i grundläggande och andra stadiets utbildning samt övriga intresserade. Anmälningar tas emot under hösten.

För mera information kontakta överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi,  0295 018 618

Senter for krisepsykologi arbetar med uppföljning av barn och vuxna som upplevt sorg, kris och trauman. Senter for krisespykologi genomför också olika forskningsprojekt och undervisar både lokalt, nationellt och internationellt. Centrets tre huvudaktiviteter är kliniskt arbete efter förlust och trauman samt efterarbete vid större olyckor och katastrofer, utbildning inom hälsa och beredskap samt katastrofhantering samt forskning inom området sorg, kriser, katastrofer och trauman. Senter for krisepsykologi har haft en aktiv roll efter händelserna på Utøja sommaren 2011.

 

Ledarskap på bibliotek 2017–2018
Nu finns det en chans att förkovra dig i ledarskap på bibliotek på svenska. Svenska enheten har fått understöd av undervisnings- och kulturministeriet för att tillsammans med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia arrangera en ledarskapsutbildning för bibliotekspersonal 2017–2018. Utbildningen är anpassad vare sig du är chef, mellanchef, områdesansvarig eller kanske planerar att bli det en dag.

Utbildningen omfattar både seminariedagar och eget arbete på distans. Temaområden som behandlas är bland annat:

  • Ledarskap i förändring - att leda förändring
  • Strategiskt ledarskap i den nya biblioteksverkligheten
  • Extern och intern kommunikation
  • Från vision till handling - Hur gör vi på vårt bibliotek?
  • Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen

Programmet med anmälningslänk finns i den elektroniska broschyren. Sista anmälningsdag är 28.9.2017.

Utbildningen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för kostnader för resor, kost och logi.

För mera information kontakta utbildningsplanerare Nancy Pettersson, nancy.pettersson@abo.fi, tfn 02 215 4948 eller överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.

 


Studiebesök i Stockholm

Svenska enheten gjorde ett studiebesök till Stockholm 7–8.6.2017. Vi bekantade oss med verksamheten på de två centrala skolmyndigheterna som finns i Sverige, Skolverket och Skolinspektionen. Därutöver hade vi parallellprogram enligt våra egna ansvarsområden: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Statens kulturråd samt ett besök på Kista bibliotek och ett möte med undervisningsråd Mikaela Zelmerlööw som ansvarar för utvecklingen av vägledningstjänster vid Skolverket. Studiebesöket upplevde vi som oerhört lärorikt och givande, med ett intressant professionellt utbyte av metoder och visioner kring hur bildningsfältet i två liknande samhällen som Finland och Sverige kan utvecklas, utvärderas och kvalitetsgranskas. Läs Malin Erikssons bloggtext om barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Se bildgalleri från resan!  Läs mer om kunskapsutbytet här.

Skolverket

Skolinspektionen
Statens kulturråd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kista bibliotek


Rapport: Samordning av vägledningen i Norden
Det nordiska vägledningsnätverket inom NVL har gett ut rapporten "Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland." Rapporten gör en kartläggning över samarbetet och samordningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen och lyfter fram fördelarna med ett intensifierat samarbete för en sammanhållen livslång vägledning för medborgarna. I rapporten hänvisas också till ELGPN:s rekommendationer för en samordnad vägledning. Länk till rapporten


Elektronisk hantering av ärenden
Regionförvaltningsverkets registratur har gått in för elektronisk hantering av ärenden från och med årsskiftet. Registreringsärenden ska därför sändas direkt till registraturen. Ärendet kan sändas
per e-post till adressen:
registratur.vastra(at)rfv.fi
 
eller per traditionell postgång till adressen:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Svenska enheten för bildningsväsendet
PB 200
65101 Vasa


Livslång vägledning
Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Regional information

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar