› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Aktuell fortbildning hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vår materialbank och vårt materialarkiv.

Information om Erasmus+ och Nordplus i Vasa 24.10.2017
Detta är ett tillfälle för dig som jobbar inom den allmänbildande utbildningen och som funderar på internationellt samarbete eller utbyte i ditt yrke. Du får information om ansökningsprocessen och får också lyssna till erfarenheter från sådana som deltagit i olika projekt. Eftermiddagen är tvåspråkig och ordnas i samarbete med Utbildningsstyrelsens internationella tjänster.
Inbjudan med anmälan

Kontakt: Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Vägledardagarna 2017 i Helsingfors 24–25.10
De årligen återkommande vägledardagarna hålls denna gång den 24–25 oktober i Kommunernas hus i Helsingfors. Tema är "Övergångar mellan stadierna och vägledningen". Den första dagen koncentrerar vi oss på själva handledningsprocessen och den andra dagen diskuterar vi samarbete vid övergångarna. Anmälan är stängd. Mera information finns på vår webbsida

När tjänster digitaliseras – Vad gör biblioteken?
Tid: Tisdag 31.10.2017 kl. 8.45–15.20
Plats: Vasa stadsbibliotek, Drama-salen, Biblioteksgatan 13, Vasa


Digitaliseringen av privata och offentliga tjänster går framåt med raska steg. Biblioteken har för många blivit platsen där man söker hjälp och handledning att använda olika elektroniska apparater och tjänster för att sköta sina ärenden. Det finns ett samhälleligt uppdrag att se till att ingen lämnas utanför det digitala skuttet. Hur sköter man uppgifterna i vardagen på biblioteken?
 
Välkommen att höra om insatser och erfarenheter från bibliotek i Sverige, Finland och Svenskfinland och dela dina egna erfarenheter!

Program och anmälning senast 23.10.2017.
Kontakt: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Elev- och studerandevårdsdagarna ordnas på två orter – Vasa och Helsingfors – 8–9.11.2017
I år ordnas elev- och studerandevårdsdagarna som två endagarsseminarier, onsdag 8.11.2017 i Helsingfors och torsdag 9.11.2017 i Vasa. Programmet är det samma på båda orterna. Temat för dagarna är Tillsammans i en välmående skola. Dagarna ordnas i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan, Valteri Skilla och Lärum.
 
Robert Thornberg, en av huvudföreläsarna, kommer från Linköping och föreläser om vuxnas attityder och engagemang i förebyggande arbete mot mobbning samt om ingripande i mobbning. Dagens andra keynote föreläsare, Åse Fagerlund, tar upp temat positiv psykologi och hur positiva känslor får oss att vidgas och växa. Dagarna innehåller också valbara parallellprogram.
 
Inbjudan med anmälan

Kontakt: Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Det nya gymnasiet – seminarium om gymnasiereformen i Tammerfors 20.11.2017
Representanter för alla svenskspråkiga gymnasier i Finland välkomnas till ett seminarium och en rundabordsdiskussion om gymnasiereformen som är under beredning just nu. Tillfället ordnas i Tammerfors på Nordens Hus (Otavalankatu 9) måndag 20.11.2017 kl.  9.00–15.30. Regeringen fattade beslut under våren 2017 om att förnya gymnasieutbildningen under våren 2017. Undervisnings- och kulturministeriet inrättade en ny enhet i somras med uppgift att genomföra reformen och enheten samlar nu in underlag för sin beredning. Under hösten ordnar UKM tillsammans med Regionförvaltningsverken och Utbildningsstyrelsen regionala seminarier för alla gymnasiers representanter för att diskutera och fånga upp utvecklingsförslag. Kom med och för fram de erfarenheter och önskemål ni har för gymnasiets utveckling på svenska i Finland. Inbjudan med program följer snart.
 
Kontakt: Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

AKK-mässan 2017 i Helsingfors 23.11 Optimal kommunikation – språk för oss alla
Vad är optimal kommunikation?  Vad kan vi göra för att optimera kommunikationen?
AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation – är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal eller språk i kommunikationen mellan människor.
Målet för AKK-mässan är att visa dig verktyg och ma­terial som stöder kommunikation och inlärning. Under mässan får du också bekanta dig med stödåtgärder och undervisningsmetoder för personer i behov av alternativ och kompletterande kommunikation.

Vi lyfter fram språket och lägger det under förstorings­glas. Är förutsättningarna för en fungerande kommunikation optimala i lärandemiljön där du verkar? Vad kan utvecklas?

Mässan är tvåspråkig och ordnas i Helsingfors 23.11.2017 kl. 12–17.30. Programmet består av föreläsning, workshop, utställare, musik och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av Barbro Bruces föreläsning Språklig sårbarhet i förskola och skola. Mässan riktar sig till en mångfald av målgrupper. Program och anmälan. Anmäl dig senast 9.11.2017

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

Yrkesutbildningsturnén inleddes i Vasa 20.9.2017
Ny lagstiftning för yrkesutbildningen i Finland träder i kraft 1.1.2018 och undervisnings- och kulturministeriet turnerar med regionala seminarier nu under hösten för att stöda yrkesläroanstalterna i verkställandet av reformen. Seminarierna ordnas i samarbete med Regionförvaltningsverken och Utbildningsstyrelsen. Yrkesutbildningsturnén inleddes med ett tvåspråkigt seminarium i Vasa 20.9.2017. Tillfället hade över 200 deltagare från de tre österbottniska landskapen och streamades samtidigt i realtid. Inspelningen med bifogad presentation av överdirektör Mika Tammilehto, UKM, Enheten för yrkesutbildning, finns i materialbanken på vår webbplats, såsom även sammandragen från workshoparna. På vår facebooksida finns ett fotoalbum från seminariet.
 
Kontakt: Disa Widell, disa.widell@avi.fi, 0295 018 621


Statsunderstöd:

Biblioteken kan söka statsunderstöd för utveckling av verksamheten
De allmänna biblioteken kan nu söka undervisnings- och kulturministeriets understöd för utvecklingen av verksamheten och för riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag. Ansökningstiden inleddes 26.9.2017 och avslutas 31.10.2017 kl. 16.15. Understödsannonsen med anvisningar finns på ministeriets webbsida.

Ansökan om understöd för riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.

Ansökan om understöd för utveckling av verksamheten vid de allmänna biblioteken kan göras utgående från fyra olika teman:

  • Mångsidiga läsfärdigheter
  • Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet
  • Livslångt lärande
  • Kvalitet, genomslagskraft och innovationer.

De här ansökningarna görs i Regionförvaltningsverkets e-tjänst.

Närmare information om e-tjänsten och anvisningar.
 
Slutrapporterna för pågående projekt förs in i det gamla projektregistret  fram till våren 2019. Efter att ansökningstiden har gått ut konverteras ansökningarna från denna höst till projektregistret så att understödsverksamheten också i fortsättningen är transparent och idéerna kan utnyttjas fritt. Det gamla projektregistret bevaras alltså som ett fönster till bibliotekens projektverksamhet.


Rättsskydd:

Språktest vid antagning innehöll många brister
En kommun hade vid antagning av elever till den svenskspråkiga grundläggande utbildningen använt det så kallade BASIS-materialet. Förutom att genomförandet av testet präglades av brist på insyn och reproducerbarhet ansåg regionförvaltningsverket att testet i sig, åtminstone med den poängsättning som tillämpades i kommunen, favoriserade enspråkigt svenska familjer, högt utbildade vårdnadshavare och familjer med två vårdnadshavare. Enligt lagen har vårdnadshavarna rätt att välja undervisningsspråk mellan finska och svenska om barnet klarar av att studera på språket i fråga, men med den poängsättning som tillämpades i kommunen skulle barnet inte ha kunnat klara poänggränsen ens med fullständiga kunskaper i svenska, utan det krävdes därtill rätt familjeförhållanden. Läs mera om beslutet.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

 

Regional information


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar